Nochtadh Cosanta

Chuir an Roinn Cosanta beartas agus nósanna imeachta i bhfeidhm chun Nochtadh Cosanta a dhéanamh sa Roinn, a forbraíodh ar aon dul leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 agus a chomhaontaigh Bord Bainistíochta na Roinne.  Leagtar amach ann seo an próiseas inar féidir le ‘oibrí’ na Roinne nochtadh cosanta a dhéanamh, an méid a tharlóidh nuair a dhéantar nochtadh cosanta agus an méid a dhéanfaidh an Roinn chun an nochtóir a chosaint.

Tacaíonn an próiseas le tiomantas láidir na Roinne lena chinntiú go ndéanann cultúr agus timpeallacht oibre na Roinne aon chomhalta foirne den Roinn a spreagadh, a éascú agus tacú leo chun ‘labhairt amach’ faoi aon saincheist a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar chumas na Roinne chun tabhairt faoina róil agus freagrachtaí go léir i gceart agus go hiomlán i leith an chaighdeáin ardfheidhmíochta a theastaíonn.

Ceanglaítear in Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 go bhfoilsítear tuarascáil bhliantúil maidir leis an nochtadh cosanta a fhaigheann an Roinn.

Tugtar le fios sna cáipéisí thíos an suíomh: