Ról na Gné Sibhialta den Roinn Cosanta

Is é príomhról na Roinne Cosanta chun tacú leis an Aire mar cheann na Roinne agus ach go háirithe chun comhairle faoi bheartas agus tacaíocht a sholáthar faoi cheisteanna Cosanta, cúnamh le foirmiú beartais agus cur i bhfeidhm beartais faoi mar a ordaíonn an tAire ina measc.

Tá roinnt róil ar leith ag an ngné shibhialta, chomh maith, lena n-áirítear beartas dlíthiúil, rialála agus dlíthíochta agus ceisteanna gaolmhara a bhainistiú thar ceann an Aire; bainistíocht acmhainní daonna agus chaidreamh tionsclaíoch na Roinne agus comhordú sholáthar na seirbhísí slándála, éigeandála agus pobail ag na Fórsaí Cosanta ina measc siúd. Anuas air sin, soláthraítear sa ghné shibhialta idirchaidreamh idir na Fórsaí Cosanta agus Ranna Rialtais, údaráis phoiblí, an AE agus ionadaithe poiblí eile. Comhordaíonn an ghné shibhialta beartas maidir le hoibríochtaí thar lear, ar mhaithe le gealltanais na hÉireann i limistéar na slándála agus an choimeádta síochána idirnáisiúnta, chomh maith, agus tá freagracht thábhachtach straitéiseach aici, i gcomhar leis an arm, maidir le comhordú agus maoirseacht ar phleanáil éigeandála.

Déanann státseirbhísigh bainistíocht airgeadais agus feidhmeanna airgeadais a dhíscaoileadh i dtaobh ról an Ard-Rúnaí mar Oifigeach Cuntasaíochta agus soláthraíonn siad seirbhísí tacaíochta riaracháin do na Fórsaí Cosanta, riarachán pá, cláir mhóra soláthair agus bhonneagracha a bhainistiú agus tailte a úsáideann an t-arm a bhainistiú. Déantar mórmhéid údarás airgeadais a tharmligean do na Fórsaí Cosanta, go háirithe i limistéar soláthar earraí agus seirbhísí.

Ar deireadh, tá an ghné shibhialta freagrach as pinsin mhíleata a riar agus a dheonú agus tá réimse freagrachtaí aici maidir le Cosaint Shibhialta agus Cros Dhearg na hÉireann.