Folúntais

Fostaíonn an Roinn Cosanta foireann shibhialtach ag suiteálacha éagsúla míleata chun tacú le bonneagar agus trealamh míleata a chothabháil agus a choimeád. Tá na gráid a fhostaítear leata thar réimse leathan agus áirítear leo oibrithe ceirde, seirbhísí, riarachán, gairmithe cúram sláinte agus gráid speisialaithe eile. Déantar earcaíocht chun folúntais a líonadh sna catagóirí thuas trí iomaíocht oscailte. Is féidir teacht ar shonraí maidir le folúntais reatha anseo.

Déanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Teach Chapter, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 earcaíocht le gach Roinn/Oifig Státseirbhíse, an Roinn seo san áireamh a chomhordú go lárnach.

Má tá tú ag machnamh faoi ghairm bheatha sa Státseirbhís agus más mian leat breis faisnéise a fháil ar ghráid earcaíochta oscailte, b’fhéidir gur mian leat dul i gcomhairle le láithreán gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí ar www.publicjobs.ie. Anuas ar faisnéis faoi ghairmeacha beatha agus próifílí gráid earcaíochta oscailte a sholáthar, tugtar ar an láithreán gréasáin seo sonraí faoi iomaíochtaí earcaíochta oscailte a bheidh ag teacht aníos.