Cóipcheart agus Séanadh

Cóipcheart  

Tá an t-ábhar atá faoi chaibidil ar an láithreán seo faoi réir chóipcheart an Rialtais de réir an Achta um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoslódáil chuig comhad nó printéir le húsáid phearsanta a bhaint as amháin. Sa chás go bhfuil an t-ábhar seo á eisiúint do dhaoine eile, caithfear an fhoinse (an URL ina measc) agus an stádas cóipchirt a aithint.

Ní thugann an cead chun ábhar cóipchirt an Rialtais a atáirgeadh cead chun aon ábhar ar an láithreán seo a atáirgeadh a d’fhéadfadh bheith mar mhaoin de thríú páirtí. Caithfear an t-údarú chun an t-ábhar sin a atáirgeadh a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt atá i gceist.

Séanadh

Soláthraítear ábhair an láithreáin ghréasáin seo mar threoir faisnéise amháin. Tá siad ceaptha le barr feabhais a chur ar rochtain phoiblí faoin Rialtas agus a Ranna, ach go háirithe an Roinn Cosanta. Cé go ndéantar gach iarracht chun ábhar a fhoilsiú, ní ghlacfaidh an Roinn Cosanta le haon fhreagracht nó ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann na Roinne Cosanta as aon bhotúin, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar an láithreán seo nó aon láithreán seo atá faoi chaibidil.

Níl na láithreáin a liostaítear faoi rialú na roinne seo agus ní féidir aon fhreagracht a ghlacadh as aon ábhar a chuimsítear air.

Cé go ndéantar gach iarracht lena chinntiú iontaofacht láithreán a liostaítear ar láithreáin na Roinne, ní féidir glacadh leis seo mar fhormhuiniú na láithreán seo.