Creat Rialachais Chorparáidigh

Go bunúsach, baineann soláthar éifeachtúil tosaíochtaí, cuspóirí a bhaint amach, iompar le hiomláine a chur ar bun agus gníomhú ar mhaithe le leas an phobail le dea-rialachas.  Baineann struchtúir agus próisis chuí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm leis, chomh maith, chun an eagraíocht a threorú agus a bhainistiú d’fhonn gur féidir le páirtithe leasmhara  a bheith cinnte go bhfuil an Roinn ag oibriú go héifeachtach agus go héifeachtúil. Cé go bhfuil sraith caighdeán agus treorach ann maidir le rialachas sa státseirbhís, ar nós Lámhleabhar na Comh-Aireachta, na Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí, an Cód Caiteachais Phoiblí, Cód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse etc., lorgaítear i gCreat Rialachais Chorparáidigh na Roinne chun pointe aonair tagartha a sholáthar do shocruithe rialachais a bhíonn i gceist sa Roinn Cosanta.

Leagtar amach na socruithe Rialachais Chorparáidigh don Roinn Cosanta sa cháipéis atá ar fáil anseo.