Priontáil an Leathanach Seo
Civil Defence
Eolas
Cosaint Shibhialta
An Roinn Cosanta
Na Fórsaí Cosanta
Seol Ríomhphost Chugainn
Cosaint Shibhialta
Bunaíodh Cosaint Shibhialta na hÉireann i 1950, chun bheith mar chuid den struchtúr náisiúnta cosanta mar an bhfreagra sibhialta riachtanach ar ghuaiseacha féideartha a d’fhéadfadh teacht chun cinn i gcás cogaidh. Tá an eagraíocht deartha chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí agus bhearta neamhchomhraiceora chun cosaint a thabhairt i gcoinne na n-éifeachtaí a bheadh ag ionsaí ar an stát ar dhaoine agus mhaoin nó ag guaiseacha eile a d’fhéadfadh teacht chun cinn i gcás cogaidh nó éigeandála mar shampla ó radachur, chogaíocht bhitheolaíoch nó cheimiceach agus chun na héifeachtaí sin a mhaolú.
Is eagraíocht í Cosaint Shibhialta atá cuimsithe de thart ar 6000 ball a chuireann iad féin ar fáil go deonach le linn a gcuid ama shaoir. Caitear cuid mhór den am sin ar fhreastal ar scoileanna chun traenáil le haghaidh staideanna a mbeifí ag súil nach dtarlóidís san fhíorshaol.

Múintear ranganna i go leor disciplíní le linn na tréimhse traenála sin. Is iad na scileanna a theastaíonn uathu ná Garchabhair, Cuardach agus Tarrtháil, Comhrac Dóiteáin, Teicnící Bádóireachta, Monatóireacht Radaíochta, Cumarsáid Raidió agus Leas.
Tá Cosaint Shibhialta roinnte i 32 cheantar riaracháin atá bunaithe den chuid is mó ar cheantair riaracháin Údaráis Áitiúil. Déanann Údaráis Áitiúla seirbhísí Cosanta Sibhialta a sheachadadh le haghaidh a gceantar riaracháin féin trína n-Oifigeach Cosanta Sibhialta/a n-Oifigeach Cosanta Sibhialta Cúnta. Déanann na hOifigigh sin pleanáil, eagrú agus earcaíocht do Chosaint Shibhialta.

Le hachtú an Achta um Chosaint Shibhialta 2002, ghlac an Bord um Chosaint Shibhialta le freagracht as Cosaint Shibhialta ar leibhéal Náisiúnta. Roimhe sin, bhí an tAire Cosanta freagrach as an bhfeidhm Cosanta Sibhialta ar leibhéal náisiúnta agus ba ghnách go ndéantaí í a tharmligean mar fheidhm shonrach don Aire Stáit agus dhéanadh an Roinn Cosanta í a riar.

Reachtaíocht

Oibríonn Cosaint Shibhialta de réir reachtaíochta lena n-áirítear an tAcht um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar 1946, na hAchtanna Rialtais Áitiúil ó 1941 go 2001, Ionstraimí Reachtúla éagsúla agus an tAcht um Chosaint Shibhialta 2002.

Rith an Dáil an Bille um Chosaint Shibhialta ar an 26 Márta 2002. Shínigh an tUachtarán an Bille isteach sa dlí ar an Aoine, an 12 Aibreán 2002 agus ina dhiaidh sin tugadh an Acht um Chosaint Shibhialta 2002 air.

Ceanncheathrú

Tá an Ceanncheathrú Cosanta Sibhialta suite sa Bheannach Mhór, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann. Bíonn na hoifigí ar oscailt ó 09:15 go 17:30, Dé Luain go Dé hAoine. Tá an Oifig suite díreach as an gcéad thimpeallán a thagann tú trasna air nuair a thagann tú isteach i Ros Cré ó thaobh Bhaile Átha Cliath

Déan teagmháil le Cosaint Shibhialta

An Scoil Cosanta Sibhialta
An Bheannach Mhór
Ros Cré
Co Thiobraid Árann

Ríomhphost: civildefence@defence.irlgov.ie

Láithreán Gréasáin: www.civildefence.ie

Uimhreacha Gutháin
Oifig na Scoile (0505) 25338
Beartas & Pleanáil (0505) 25330
Airgeadas & Soláthar (0505) 25341
Uimhir Facs (0505) 25344

Tá tuilleadh eolais faoi Chosaint Shibhialta ar fáil ar a láithreán gréasáin.

>> Téigh chuig an Láithreán Gréasáin Cosanta SibhialtaAn Roinn Cosanta
Ionaid
Teagmháil Linn
An Roinn Cosanta,
Br an Stáisiúin,
An Droichead Nua,
Co Chill Dara.
W12 AD93

Fón 00 353 45 492000

* Glao Áitiúil 1890 251890

info@defence.ie

eolas@defence.ie

accessofficer@defence.ie

*Tabhair faoi deara gur féidir leis na rátaí a ghearrtar as úsáid uimhreacha 1890 (Locall) athrú ó sholáthraí amháin go
soláthraí eile
** ’’Leathanach Baile’’ agus ‘’Leathanach Fúinn’’ar fáil anois as Gaeilge