Priontáil an Leathanach Seo
Ról Ghné Shibhialta na Roinne

Is é príomhról ghné shibhialta na Roinne ná tacú leis an Aire mar cheann na Roinne agus go sonrach, comhairle agus tacaíocht bheartais a chur ar fáil faoi ábhair Chosanta, lena n-áirítear cúnamh le beartas a cheapadh agus le beartas a chur i bhfeidhm mar a threoraíonn an tAire

Tá roinnt ról sonrach ag baint leis an ngné shibhialta, lena n-áirítear bainistíocht ar an mbeartas dlíthiúil, rialála agus dlíthíochta agus ar ábhair bhainteacha thar ceann an Aire; bainistíocht ar acmhainní daonna agus chaidreamh tionsclaíoch na Roinne; agus comhordú ar sheachadadh seirbhísí slándála, éigeandála agus pobail ag Óglaigh na hÉireann. Ina theannta sin, soláthraíonn an ghné shibhialta idirchaidreamh idir Óglaigh na hÉireann agus Ranna Rialtais eile, údaráis phoiblí, an tAE agus ionadaithe poiblí. Déanann an ghné shibhialta comhordú freisin ar an mbeartas i dtaobh oibríochtaí thar lear, chun gealltanais na hÉireann i leith slándála idirnáisiúnta agus síochánaíochta, a chur chun cinn agus i dteannta leis an arm, tá freagracht straitéiseach uirthi as comhordú agus maoirseacht ar phleanáil éigeandála.

Comhlíonann státseirbhísigh feidhmeanna bainistíochta airgeadais agus iniúchóireachta i ndáil le ról an Ard-Rúnaí mar Oifigeach Cuntasaíochta agus cuireann siad seirbhísí tacaíochta riaracháin ar fáil d’Óglaigh na hÉireann lena n-áirítear párolla, bainistíocht ar mhórchláir soláthair agus bhonneagair agus bainistíocht ar thailte a úsáideann an t-arm. Le blianta beaga anuas rinneadh go leor údaráis airgeadais a tharmligean ar Óglaigh na hÉireann, maidir le soláthar earraí agus seirbhísí ach go háirithe.

Sa deireadh, tá an ghné shibhialta freagrach as pinsin mhíleata a riar agus tá réimse freagrachtaí uirthi maidir le Cosaint Shibhialta, agus le Cumann Croise Deirge na hÉireann.

An Roinn Cosanta
Ionaid
Teagmháil Linn
An Roinn Cosanta,
Br an Stáisiúin,
An Droichead Nua,
Co Chill Dara.
W12 AD93

Fón 00 353 45 492000

* Glao Áitiúil 1890 251890

info@defence.ie

eolas@defence.ie

accessofficer@defence.ie

*Tabhair faoi deara gur féidir leis na rátaí a ghearrtar as úsáid uimhreacha 1890 (Locall) athrú ó sholáthraí amháin go
soláthraí eile
** ’’Leathanach Baile’’ agus ‘’Leathanach Fúinn’’ar fáil anois as Gaeilge