Priontáil an Leathanach Seo
An Creat Um Rialachas Corparáideach

Tá na socruithe Rialachas Chorparáidigh don Roinn Cosanta leagtha amach sa Cháiséis atá ar Fáil ANSEO.

Sainordú

Tá gnéithe sibhialta agus míleata ag an Roinn agus bunaíodh í ag an Acht um Airí agus Rúnaithe, 1924, a shannann di riara agus gnó Fórsaí Cosanta Míleata Shaorstáit Éireann do thógáil, do thréineáil, do chó-ghléasa, do choinneáil suas, do ghléasa, do bhainistí, do smachtú, do regleáil, agus do stiúrú do réir dlí”. Foráiltear san Acht gurb é/í an tAire ceann na Roinne agus gurb é/í an tArd-Rúnaí “príomhoifigeach” na Roinne. Dá bhrí sin, tá an t-Ard-Rúnaí mar phríomchomhairleoir beartais don Aire. Tá an tArd-Rúnaí mar Oifigeach Cuntasaíochta reachtúil freisin le haghaidh an chaiteachais go léir ar chosaint . Sa chomhthéacs sin, rinneadh leibhéal mór d’údarás airgeadais a tharmligean chuig Óglaigh na hÉireann le blianta beaga anuas, maidir le fáil earraí agus seirbhísí ach go háirithe.

Tá an Roinn freagrach freisin as pinsin mhíleata a riar agus tá raon freagrachtaí aici maidir le Cosaint Shibhialta, Cumann na Croise Deirge agus Coiste an Asgard.

Tar éis imeachtaí an 11 Meán Fómhair, 2001, chinn an Rialtas Oifig um Pleanáil Éigeandála (OPÉ) a bhunú sa Roinn agus an cúram seo uirthi:


Black Dot
ról ceannasach a ghlacadh i bpleanáil éigeandála chun dul i ngleic leis an mbagairt nua ón sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta agus ó aon ghéarú ar theannais ar fud an domhain, lena n-áirítear comhordú ar fhreagraí na ngníomhaireachtaí éagsúla a bheadh rannpháirteach;

Black Dot
ról maoirseachta a chleachtadh maidir le pleanáil le linn aimsir na síochána chun cinntiú go mbaintear an úsáid is fearr agus is féidir as acmhainní chomh maith le comhoiriúnacht idir na riachtanais phleanála éagsúla.

Cinneadh freisin go gcoimeádfadh na Ranna Rialtais ábhartha na freagrachtaí ceannasacha as feidhmeanna sonracha pleanála éigeandála agus go gcomhoibreodh gach Roinn agus gníomhaireacht Rialtais go hiomláin leis an OPÉ.

Ráiteas Misin
Léiríonn an ráiteas misin seo go hiomlán an sainordú a tugadh don Roinn. Is é an misean sin ná:

“Soláthar do chosaint mhíleata an stáit, cur le síocháin agus slándáil idirnáisiúnta agus gach ról eile a chomhlíonadh a shannann an Rialtas”.


Struchtúr na hEagraíochta
Tá an eagraíocht Chosanta cuimsithe de ghnéithe sibhialta agus míleata, a bhfuil róil éagsúla ach comhlántacha acu. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go dteastaíonn comhiarracht an dá ghné chun rath na heagraíochta a chinntiú.

Réimse lárnach a dhíríonn an próiseas nuachóirithe uirthi ná cinntiú go ndéantar na struchtúir eagraíochta agus na róil Chosanta, idir struchtúir agus róil shibhialta agus mhíleata, a ailíniú níos fearr lenár sainordú agus lenár misean.

Tugadh an próiseas nuachóirithe leanúnach sin ar aghaidh ag an bPáipéar Bán ar Chosaint agus ag Clár an Rialtais agus tugtar sonraí air i Ráitis Straitéise agus i dTuarascálacha Bliantúla leantacha.


An Coiste Bainistíochta Straitéisí
Comhchoiste sibhialta-míleata a dhéileálann le mórcheisteanna beartais atá sa Choiste Bainistíochta Straitéisí (CBS). Is iad comhaltaí an CBS ná an tArd-Rúnaí (Cathaoirleach), an Ceann Foirne, an bheirt Leas-Cheann Foirne agus beirt Rúnaithe Cúnta na Roinne. Freastalaíonn an Ginearál-Oifigeach i gceannas an Aerchóir agus an Ceannasóir i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh i dtaobh ábhar a mbíonn tionchar acu ar a gcuid seirbhísí.An Roinn Cosanta

Fón : 353 45 492000
Glao Áitiúil: 1 890 251890
Ríomhphost: info@defence.ie


An Roinn Cosanta
Ionaid
Teagmháil Linn
An Roinn Cosanta,
Br an Stáisiúin,
An Droichead Nua,
Co Chill Dara.
W12 AD93

Fón 00 353 45 492000

* Glao Áitiúil 1890 251890

info@defence.ie

eolas@defence.ie

accessofficer@defence.ie

*Tabhair faoi deara gur féidir leis na rátaí a ghearrtar as úsáid uimhreacha 1890 (Locall) athrú ó sholáthraí amháin go
soláthraí eile
** ’’Leathanach Baile’’ agus ‘’Leathanach Fúinn’’ar fáil anois as Gaeilge