Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Seoladh ar líne den chéad eisiúint ábhar ó Bhailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923) ag Ard Oifig an Phoist an 16 Eanáir 2014
ag an Taoiseach, an tUas. Enda Kenny T.D.

Sheol an Taoiseach, an tUas. Enda Kenny, T.D. an chéad eisiúint ábhar ar líne ó Bhailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923) ag Ard Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath, tráthnóna. Bhí an ócáid seo mar chuid de Chlár Náisiúnta Comórtha, arna chomhordú ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUas, Jimmy Deenihan, T.D. Bhí an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUas. Alan Shatter T.D. agus an t-Aire Deehinan i láthair ag an seoladh.

Tionscadal lárnach í Cartlann na bPinsean Seirbhíse Míleata de chlár Chomóradh an Rialtais ar Chuimhneacháin Chéad Bliain 2012-2022 agus tá beagnach 300,000 comhad iarratais i gceist leis an mBailiúchán maidir le pinsin, liúntais agus boinn chomh maith le doiciméadacht tacaíochta. Díríonn an chéad eisiúint ábhar ar líne ó Bhailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923) go príomha ar dhaoine a bhí páirteach in Éirí Amach 1916. Eiseofar tuilleadh ábhar ó Bhailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata sna blianta amach romhainn. Tá an t-ábhar ar fáil ag www.militaryarchives.ie.

Agus é ag seoladh eisiúint an ábhar ar líne, dúirt an Taoiseach “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a d’oibrigh go crua chun an tionscadal a thabhairt chun críche inniu. Chomh maith leis an tréimhse sin a léiriú do ghlúin nua, cuirfidh an chartlann ar líne seo acmhainn iontach ar fáil dóibh siúd a bhfuil spéis acu sa tréimhse sin cheana féin. Tá sé mar chuid thábhachtach de Chlár Chomóradh Céad Bliain an Rialtais agus tugtar ómós dóibh siúd a mhair agus a d’fhóin dá dtír le linn na tréimhse sainithe sin i stair na hÉireann.”

Ag labhairt dó i ndáil leis an seoladh, dúirt an tAire Shatter “Déanann an Bailiúchán taifeadadh ar an tiomantas agus ar an íobairt phearsanta a rinne na fir agus na mná sin ar mhaithe le neamhspleáchas na tíre seo a bhaint amach. Déanfaidh eisiúint na dtaifead sin do lucht taighde scoláireacht na tréimhse sin a athrú, agus cuirfidh sé eolas spéisiúil agus fairsing ar fáil do mhuintir na hÉireann sa bhaile agus thar lear maidir leis an ról a d’imir a sinsear d’fhonn Éire neamhspleách a bhunú.”

Bhí an-áthas ar an Aire Shatter a fhógairt go bhfuil maoiniú curtha ar fáil don tréimhse 2014 go dtí 2016 chun saoráid Cartlainne Míleata a chur ar fáil i nDún Chathail Bhrugha mar chuid de chlár Chomóradh an Rialtais ar Chuimhneacháin Chéad Bliain.

D’fháiltigh an tAire Deenihan roimh eisiúint an ábhair ón mBailiúchán agus dúirt sé “Ba mhaith liom béim a leagan ar an deis a thugann an chartlann seo do mhuintir an phobail taifid a sinsear, a bhí ina mball de ghlúin shuntasach, a fheiceáil. Cabhróidh an chartlann seo linn taighde a dhéanamh ar an tréimhse sin den stair agus beidh fáil ag gach duine air. I mbliana chomh maith, déanaimid comóradh ar chéad bliain ó bunaíodh Cumann na mBan, agus leagfaidh na cartlanna seo béim ar an méid a rinne na mná sin, a ndéantar dearmad orthu go minic, chun neamhspleáchas na hÉireann a bhaint amach.”


Nóta d’Eagarthóirí

Bailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923)

Tá an Roinn Cosanta, mar chuid de Chlár Chomóradh Céad Bliain an Rialtais, ag déanamh catalógú agus digitiú i bpáirt ar chomhaid na bPinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923) atá faoi choimeád na gCartlann Míleata. Tá an bailiúchán iomlán comhdhéanta de 300,000 comhad a gineadh mar thoradh ar iarratais ar na nithe seo a leanas:
· pinsin na seirbhíse poiblí ó sheansaighdiúirí a bhí páirteach in Éirí Amach na Cásca, i gCogadh na Saoirse agus sa Chogadh Cathartha,

· liúntais ó chleithiúnaithe na ndaoine sin a maraíodh agus iad i mbun seirbhíse nó a gortaíodh nó a fágadh ar éagumas agus iad ar dualgas le linn na tréimhse agus

· dámhachtain an Bhoinn 1916 agus An Bhoinn Seirbhíse (1917-1921).

Ina iomlán, rinne 85,000 seansaighdiúir iarratas chuig an Roinn Cosanta, ach ní bheidh a gcomhad siúd go léir ar fáil ar líne ag druidim le comóradh céad bliain an Éirí Amach in 2016.

Tá sé beartaithe ábhar a eisiúint don phobal ar bhonn céimnithe. Tá céad eisiúint Bhailiúchán na bPinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923) comhdhéanta de os cionn 10,000 comhad a bhaineann le 3,200 duine aonair a bhí ina mball de na Fórsaí Cosanta, den Arm Cathartha, de na Hibernian Rifles, d’Óglaigh na hÉireann, de Chumann na mBan, de Fhianna Éireann nó den Arm Náisiúnta le linn na tréimhse 1916 go dtí 1923 agus ar bronnadh pinsin nó liúntais seirbhíse orthu. Seansaighdiúirí 1916 iad 2,400 acu sin. Áirítear leis an eisiúint raon comhad a thugann eolas ábhartha agus comhthéacsúil eile a bhfuil gnéithe de rollaí ballraíochta na bhFórsaí Cosanta, an Airm Chathartha, Chumann na mBan agus Fhianna Éireann amhail an 11 Iúil 1921 agus an 1 Iúil 1922. Ina theannta sin, eiseofar ceithre chomhad a dhéanann cur síos ar thorthaí an imscrúdaithe ag an réiteoir agus ag an gcoiste comhairleach maidir le gníomhaíochtaí Óglaigh na hÉireann agus Chumann na mBan le linn Sheachtain na Cásca 1916 i gContae an Lú, i nGaillimh (2 chomhad) agus i Loch Garman.

Tá Treoir maidir leis an mBailiúchán ar fáil. Tugann sí eolas cúlra maidir le bunús, scóip agus inneachar an ábhair sa bhailiúchán agus treoir chuig an reachtaíocht ábhartha faoinár bronnadh na bpinsean, liúntas agus bonn éagsúla. Áirítear 3 aiste de chuid Choiste Comhairleach Acadúil an tionscadail chomh maith.

Tá an tionscadal á mhaoirsiú ag Grúpa Oibre atá comhdhéanta d’ionadaithe ón Roinn Cosanta, na Fórsaí Cosanta, Roinn an Taoisigh, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Chartlann Náisiúnta.

Tá Coiste Comhairleach Acadúil an tionscadail comhdhéanta de na staraithe an tOllamh Charles Townshend, an tOllamh Eunan O’Halpin agus an tOllamh Diarmaid Ferriter.

Tá foireann chartlannaithe i mbun oibre agus tá obair ar an tionscadal ag leanúint ar aghaidh i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath.

Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Rialtas thar na tréimhse 2014-2016 faoi shocruithe Chuimhneachán Céad Bliain Deich mBliana 2012-2022 chun saoráid na Cartlainne Míleata i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6 a fheabhsú.
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators