Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Páipéar Uaine ar Chosaint

Preasráiteas ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta

An tUasal Alan Shatter T.D.

16ú Iúil 2013Le cead an Rialtais Páipéar Bán a ullmhú ar Chosaint d’fhoilsigh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUasal Alan Shatter T.D., Páipéar Uaine ar Chosaint agus thionscain próiseas comhchomhairleoireachta leathan poiblí. An aidhm atá leis an bPáipéar Uaine ná díospóireacht ar chúrsaí Cosanta a mhúscailt agus an pobal a chur ar an eolas. Díreofar ann ar na saincheisteanna beartais nach mór a phlé sa Pháipéar Bán. Tá an tAire ag lorg ionchuir ó gach páirtí leasmhar.

Dúirt an tAire:Leagfar amach sa Pháipéar Bán ar Chosaint beartas cosanta na hÉireann sna deich mbliana atá romhainn agus tabharfaidh an próiseas comhchomhairleoireachta a seoladh inniu deis don phobal agus do pháirtithe leasmhara a gcuid tuairimí a chur in iúl. An aidhm atá leis an bPáipéar Uaine ar Chosaint ná an pobal a chur ar an eolas agus díospóireacht fhiúntach, thairbheach faoi bheartas cosanta na hÉireann amach anseo a mhúscailt. Iarraim ar gach páirtí leasmhar, daoine aonair agus eagraíochtaí, a gcuid tuairimí a chur in iúl. Glacfar gach moladh, tuairim agus léargas san áireamh nuair a bheidh an Páipéar Bán ar Chosaint á chur i dtoll a chéile.”

Mhínigh an tAire an fáth ar gá Páipéar Bán ar Chosaint a ullmhú. Dúirt sé: “tá athrú mór ar an timpeallacht cosanta agus slándála ar bhonn domhanda, réigiúnach agus baile ó foilsíodh an chéad Pháipéar Bán ar Chosaint in 2000. Áirítear ar na hathruithe seo dúshláin nua slándála, sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta agus ceisteanna cibearshlándála. Tá níos mó tábhachta anois le comhoibriú slándála i measc Stát. Dá bhrí sin is léir an tábhacht atá leis na Náisiúin Aontaithe agus eagraíochtaí réigiúnacha ar nós an tAE. Tabharfaidh an próiseas faoina n-ullmhófar Páipéar Bán nua an deis féachaint ar na dúshláin slándála a bheidh ann amach anseo agus féachaint ar mar a cheart dúinn freagairt dóibh, lena n-áirítear na cumais mhíleata is cóir dúinn a choinneáil agus a fhorbairt. Chomh maith le cur leis an méid a baineadh amach faoin bPáipéar Bán ar Chosaint is é an creat é a bheidh ann Bheartas Cosanta sna deich mbliana atá romhainn.”


Tá cóip leictreonach den Pháipéar Uaine ar Chosaint le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag www.defence.ie Ba chóir aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn agus iad a sheoladh ar ríomhphost chuig whitepaper@defence.ie nó sa phost chuig :

Páipéar Uaine ar Chosaint,
An Brainse Pleanála agus Eagrúcháin,
An Roinn Cosanta,
Bóthar an Stáisiúin,
Droichead Nua,
Co. Chill Dara

An 10ú Deireadh Fómhair 2013 an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí. Is féidir cóip chrua den Pháipéar Uaine a iarraidh ón seoladh thuas nó glaoch ar 045 492190. Tabhair ar aird le do thoil go mbeidh gach cáipéisíocht a fhaightear faoi réir fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 agus go bhféadfaí iad a scaoileadh faoi na hAchtanna.

Nóta d’Eagarthóirí

Tá sé i gceist an Páipéar Bán ar Chosaint a fhoilsiú in 2014. An Páipéar Bán deiridh ar Chosaint a foilsíodh in 2000 ab ea an chéad cheann riamh ó bunaíodh an Stát. De ghnáth is éard a bhíonn i bPáipéar Bán ar Chosaint ná measúnú ar an timpeallacht slándála agus cosanta agus mar a fhreagróidh an Stát do dhúshláin slándála a cheapfaí a thiocfadh chun cinn amach anseo. Áirítear air sin féachaint ar na cineálacha cumais mhíleata a choinneoidh an Stát agus a fhorbróidh sé le linn shaolré an Pháipéir Bháin agus cúinsí maoinithe á nglacadh san áireamh. I measc tíortha a bhfuil Páipéar Bán ar Chosaint curtha i dtoll a chéile acu le gairid tá an Fhrainc agus an Astráil.
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators