Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Ráiteas an Aire Kehoe maidir le scála tuarastail athbhreithnithe d'iontrálaithe tar éis 2013

Tá arduithe breise ar a bpá le fáil sna seachtainí amach romhainn ag earcaigh agus ag saighdiúirí singil seirbhíse ginearálta a chuaigh isteach sna Buan-Óglaigh tar éis mhí Eanáir 2013. Is mar thoradh ar scála pá athbhreithnithe a tugadh isteach agus a bheidh le siardhátú go dtí an 1 Iúil 2016 é seo. Is mar thoradh ar chomhaontú a dtángthas air le PDFORRA taobh istigh d'fhorálacha Chomhaontú Bhóthar Lansdún i mí Márta 2017 atá scálaí feabhsaithe d'iontrálaithe nua. Nuair a tugadh na hidirbheartaíochtaí chun críche, féadadh tús a chur leis an bpróiseas chun na harduithe agus riaráistí pá a bhí dlite faoin gcomhaontú sin a chur i bhfeidhm.

Nuair a ghlacfar na harduithe sin san áireamh le harduithe le déanaí, a íocadh le gairid faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún, beidh ardú pá idir 8% agus 24% ag dul do phearsanra ag brath ar an scála pá ar a bhfuil siad.

Is éard a bheidh i gceist i ndáiríre ná ardú d'os cionn €38 ar ollphá d'earcaithe seirbhíse ginearálta in aghaidh na seachtaine don 17 seachtaine traenála agus ardú tuairim is €78 ar ollphá do shaighdiúir singil 2 réalta in aghaidh na seachtaine a bheidh i mbun 12 seachtain traenála.

Tá ardú tuairim is €2,000 - €6,000 in aghaidh na bliana, ag brath ar a bpointe ar an scála, i gceist do Shaighdiúir Singil 3 Réalta atá leis na Buan-Óglaigh ón 1 Eanáir 2013 mar thoradh ar an ollphá athbhreithnithe agus Liúntas na Seirbhíse Míleata a thabhairt le chéile.

Beidh feidhm ag an scála pá feabhsaithe i gcás earcaithe nua sna Buan-Óglaigh.

Dúirt an tAire a bhfuil freagracht air maidir le Cosaint, an tUasal Paul Kehoe, T.D.:

"Is dea-scéala é fógra an lae inniu dóibh siúd atá ag smaoineamh dul isteach sna Buan-Óglaigh.

"Tá an Rialtas tiomanta Comhaontú Bhóthar Lansdún a chur i bhfeidhm. Ceadaíonn an Comhaontú sin clár maidir le hathchóiriú pá do gach fostaí sa tseirbhís phoiblí, lena n-áirítear comhaltaí Óglaigh na hÉireann. Aithnítear ann an méid a rinne fostaithe na seirbhíse poiblí le linn na géarchéime eacnamaíochta chun airgeadas poiblí na tíre a athshlánú agus cinntíonn sé arduithe pá níos fearr dóibh siúd ar phá íseal agus ar iondúil gurb iontrálaithe nua iad sin.

"Sular aontaigh PDFORRA Comhaontú Bhóthar Lansdún, bhí go leor idirchaidrimh idir oifigigh i mo Roinnse, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus PDFORRA agus glacaim buíochas leo as a dtiomantas ina leith sin."

Roimhe seo, ón 1ú Eanáir 2016 tháinig ardú 2.5% ar thuarastail bhliantúlaithe suas go dtí €24,000, 1% ar thuarastail bhliantúlaithe idir €24,000 agus €31,000 a íocadh le comhaltaí na mBuan-Óglach i mí Iúil 2017.

Íocadh le roinnt seachtainí anuas, ardú €1,000 ón 1 Aibreán 2017 ar thuarastail bhliantúlaithe suas go dtí €65,000, arb ionann é agus tuairim is ollardú €19 in aghaidh na seachtaine.

Áirítear i gComhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020, a bhí mar thoradh ar idirbheartaíochtaí le gairid ar shíneadh a chur le Comhaontú Bhóthar Lansdún, tairiscintí i ndáil le harduithe breise pá idir 5 - 7%, thar shaolré an chomhaontaithe, agus na harduithe beartaithe sin dírithe orthu siúd ar phá íseal. Tá na moltaí sin á mbreithniú ag na Cumainn Ionadaíocha.Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators