Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
An Feachtas “Bí Réidh don Gheimhreadh” 2012 -2013 seolta ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUasal Alan Shatter T.D. agus ag an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUas. Leo Varadkar T.D.

Feachtas Eolais


Sheol an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUasal Alan Shatter T.D., agus an tUasal Leo Varadkar T.D. an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an Feachtas “Bí Réidh don Gheimhreadh” 2012 -2013 inniu. I láthair freisin bhí ionadaithe ó Ranna agus ó Ghníomhaireachtaí éagsúla ar a bhfuil dualgas maidir le freagairt éigeandála.

Le linn chruinniú de chuid Thasc-Fhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, faoi chathaoirleacht an Aire Shatter, agus a théann i ngleic le saincheisteanna a bhaineann le bheith réidh don gheimhreadh a seoladh an feachtas.

Ar an láithreán gréasáin www.winterready.ie, cuirtear comhairle ar fáil ó roinnt acmhainní lena n-áirítear Ranna Rialtais, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Áitiúla agus soláthraithe iompair. Tá rangú déanta ar an gcomhairle faoi cheannteidil ar leith lena n-áirítear: an Baile, Sábháilteacht ar Bhóithre, Scoileanna, an Pobal Feirmeoireachta agus an Earnáil Ghnó. Tá achoimre ar an eolas atá le fáil curtha i dtoll a chéile i leabhrán atá le híoslódáil ón láithreán gréasáin.

Is iad príomhchuspóirí an fheachtais:

Comhairle phraiticiúil ar an mbealach is fearr le réiteach don Gheimhreadh atá romhainn.

A chinntiú go bhfuil an pobal ar an eolas cá bhfuil cúnamh agus comhairle le fáil, dá dteastódh sin.

A chur ina luí ar an bpobal go bhfuil ullmhúcháin á ndéanamh agus go bhfuil socruithe i bhfeidhm lena chinntiú go dtabharfar freagra comhordaithe ar dhrochaimsir.

Dúirt an bheirt Airí gurb é an príomhtheachtaireacht uathu inniu – a bheith réidh, a bheith slán agus fios a bheith ag daoine cá bhfuil cúnamh le fáil dá dteastódh sé.

Críoch
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators