Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Aitheasc tugtha ag an Aire Cosanta, an tUas. Simon Coveney T.D. ag 3ú Comhdháil Bhliantúil Thoscairí Chumann Ionadaíochta Chéimnigh eile na mBuan-Óglach
Thug an tAire Cosanta, an tUas. Simon Coveney T.D., aitheasc inniu (Dé Céadaoin 1ú Deireadh Fómhair 2014) ag 3ú Comhdháil Bhliantúil Thoscairí Chumann Ionadaíochta Chéimnigh eile na mBuan-Óglach (PDFORRA), in Óstán an Clarion, Sligeach.

I dtús a chuid cainte ag an gComhdháil, thug an tAire Coveney aitheantas don luach, don suntas agus don tábhacht atá leis an obair mhór a dhéanann comhaltaí Óglaigh na hÉireann ar fud an domhain. Rinne sé tagairt dhíreach do mhisean UNDOF áit a bhfuil coimeádaithe síochána na NA faoi ionsaí le roinnt seachtainí agus go leor díobh coinnithe: “Tá na saincheisteanna sin pléite agam go pearsanta leis an Leas-Ard-Rúnaí i Roinn na nOibríochtaí Síochánaíochta. I bhfianaise an Ráitis le déanaí ó Uachtaránacht Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, táim sásta gur ghéill na Náisiúin Aontaithe do m’iarratas athbhreithniú a dhéanamh ar an misean agus a chumas a shainchúram a chomhlíonadh, i bhfianaise an chogaidh cathartha sa tSiria. Cabhróidh rannpháirtíocht leanúnach thrúpaí na hÉireann agus an acmhainneacht a chuireann Éire ar fáil do UNDOF lena chinntiú go leanfaidh an misean ag cur a shainchúraim i bhfeidhm, seasamh a dtacaíonn Comhairle Slándála na NA go láidir leis.”

Labhair an tAire ar an gcomhthionscnamh le déanaí idir é agus an tAire Gnóthaí Eachtracha & Trádála maidir le tacaíocht traenála do Shíochánaíocht na Náisiún Aontaithe san Afraic. Cuirfidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha an maoiniú ar fáil faoin gcomhthionscnamh chun tacú leis an Roinn Cosanta agus le hÓglaigh na hÉireann an acmhainn traenála a sholáthar. I measc na réimsí ina bhféadfaí traenáil a chur ar fáil tá traenáil i gceannaireacht ag leibhéal oibríochta agus oirbheartaíochta, le béim faoi leith ar oifigigh agus ar oifigigh neamhchoimisiúnaithe. Dúirt an tAire: “Creidim gur sampla fíormhaith é seo de Rialtas cliste ina bhfuil an Roinn Cosanta agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag obair i gcomhar chun tionscnaimh lárnacha an Rialtais a thabhairt chun críche. Samhlaímid go gcuirfear traenáil ar ardchaighdeán ar fáil ar feadh roinnt blianta chun an raon scileanna a theastaíonn a chur ar fáil chun síochánaíocht éifeachtach a dhéanamh i dtíortha éagsúla de Chlár Chúnamh Éireann.

Maidir leis todhchaí, dúirt an tAire go mbeadh tábhacht mhór leis an bPáipéar Bán nua ar Chosaint a ullmhú don Eagraíocht Cosanta sa bhliain amach romhainn. “Measaim gurb é Páipéar Bán nua ar Chosaint an phríomhthosaíocht chun creat a leagan amach don bheartas cosanta don chéad deich mbliana eile amach romhainn. Is gné thábhachtach de bheartas an Rialtais é an beartas cosanta agus táim meáite a chinntiú go bpléifear go hiomlán agus go cuimsitheach sa Pháipéar Bán nua mar a fhreagróidh cúrsaí cosanta do dhúshláin slándála amach anseo.”

Luaigh an tAire Coveney freisin an obair thábhachtach a dhéanann Óglaigh na hÉireann ina ndualgais tacaíochta agus slándála sa bhaile. Rinne an tAire comhghairdeas leis an tSeirbhís Chabhlaigh agus leis an Aerchór faoin lastas drugaí a gabhadh ar bord an luaimh Makayabella agus í a choinneáil an tseachtain seo caite. Mhol sé freisin mar a chuireann rannpháirtíocht Óglaigh na hÉireann le hócáidí comórtha a cheiliúrann laethanta cuimhne i bhféilire na nDeich mBliana Cuimhneacháin.

Ar deireadh, luaigh an tAire “na céimeanna crua a tógadh le blianta beaga anuas a chuir iallach ar fhostaithe sa tSeirbhís Phoiblí ról lárnach a imirt i dtéarnamh mall gheilleagar na tíre.” Thug sé aitheantas don méid a chuir Óglaigh na hÉireann leis an téarnamh agus dúirt “Aithníonn an Rialtas an próiseas deacair agus na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Bhóthar Haddington agus an tionchar a bhí ag athstruchtúrú agus nuachóiriú ar Óglaigh na hÉireann. Is mór an chreidiúint do PDFORRA go bhfuil an caidreamh tionsclaíoch sna Buan Óglaigh fós go maith, d’ainneoin na ndúshlán suntasach a bhí le sárú le blianta beaga anuas.

Ghuigh an tAire gach rath ar na toscairí agus ar an gcuid eile den chomhdháil.
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators