Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
#bewinterready

'Bí Ullamh don Gheimhreadh' 2016-2017 seolta ag an Rialtas

Feachtas Eolais

Inniu, rinne an tAire a bhfuil Freagracht air maidir le Cosaint, an tUasal Paul Kehoe, T.D., mar Chathaoirleach ar Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, agus an tAire Tithíochta Simon Coveney, T.D., agus an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Shane Ross, T.D., agus an tAire Stáit sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a bhfuil freagracht ar leith air as Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh Tuilte, an tUasal Seán Canney, T.D., Feachtas Eolais an Rialtais, 'Bí Ullamh don Gheimhreadh' 2016-2017' a sheoladh le chéile san Ionad Náisiúnta um Chomhordú Éigeandála i mBaile Átha Cliath. Bhí ionadaithe ó na Ranna agus na Gníomhaireachtaí éagsúla a bhfuil dualgais orthu maidir le pleanáil agus freagairt éigeandála i láthair freisin. Tharla an seoladh ag an am céanna a raibh cruinniú ag Tascfhórsa an Rialtais, faoi chathaoirleacht an Aire Kehoe, áit ar pléadh ceisteanna a bhaineann le bheith ullamh don gheimhreadh.

Tá comhairle á tabhairt don phobal ar an láithreán gréasáin www.winterready.ie, comhairle atá curtha ar fáil ag Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Oifig na nOibreacha Poiblí, Údaráis Áitiúla, agus lucht soláthair iompair. Tá catagóiriú déanta ar an gcomhairle faoi cheannteidil éagsúla, lena n-áirítear: an Teach, Sábháilteacht ar Bhóithre, Scoileanna, Feirmeoirí agus an Earnáil Ghnó. Tá achoimre déanta ar an eolas atá ar fáil agus é curtha i leabhrán "Bí Ullamh don Gheimhreadh", rud is féidir a íoslódáil ón láithreán gréasáin.
Seo a leanas príomhchuspóirí an fheachtais 'Bí Ullamh don Gheimhreadh':

· Comhairle phraiticiúil a chur ar fáil maidir leis na slite is fearr ar féidir a bheith ullamh don gheimhreadh atá romhainn.

· A chinntiú go bhfuil an pobal ar an eolas faoi cén áit ar féidir leo comhairle agus cúnamh a fháil, más gá, agus

· an pobal a shuaimhniú trína chur in iúl dóibh go bhfuil ullmhúcháin á ndéanamh agus socruithe i bhfearas chun freagairt chomhordaithe a chinntiú sa chás go mbíonn an-drochaimsir ann.

Lena chois sin, tá iarrtha ar na Ranna agus na Gníomhaireachtaí Rialtais ar fad an feachtas eolais "Bí Ullamh don Gheimhreadh" a chur chun cinn ar a gcuid láithreán gréasáin féin agus ar na meáin shóisialta. Tá iarrtha orthu freisin a gcuid ullmhúchán agus feachtas eolais féin a thabhairt cothrom le dáta mar chur chuige "Uile-Rialtais" i leith ullmhúcháin gheimhridh.
Anuas air sin, beidh tvuíteanna á seoladh ar bhonn rialta ag Oifig na Pleanála Éigeandála le linn an gheimhridh le cur leis an bhfeachtas 'Bí Ullamh don Gheimhreadh'. Is féidir an cuntas twitter a leanúint ar @emergencyIE agus táthar ag moladh don phobal páirt a ghlacadh sa chomhrá ag #bewinterready.

Is í an phríomhtheachtaireacht is mian leis na hAirí ar fad a chur in iúl inniu ná -


"bheith ullamh, bheith sábháilte agus a fhios a bheith agat cá bhfaighidh tú cabhair má theastaíonn sé uait."
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators