Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Seolann an Rialtas an Feachtas Eolais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ 2014-2015

Inniu, sheol an tAire Cosanta, an tUas. Simon Coveney, T.D. mar Chathaoirleach Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála agus an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUas. Pascal Donohoe T.D., agus an tAire Stáit sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Feachtas Eolais an Rialtais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ le haghaidh 2014-2015 san Ionad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí i mBaile Átha Cliath. Bhí ionadaithe ó Ranna agus Ghníomhaireachtaí éagsúla a bhfuil cúram leagtha orthu as freagra éigeandála i láthair freisin. Reáchtáladh an seoladh ar an lá céanna le cruinniú de Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála a raibh an tAire Coveney mar Chathaoirleach air, agus inar pléadh le saincheisteanna maidir le hullmhacht don gheimhreadh.

Trí mheán láithreáin gréasáin tiomanta www.winterready.ie, tá comhairle á cur ar fáil trí mheán roinnt foinsí lena n-áirítear Ranna Rialtais, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Áitiúla agus na soláthraithe iompair. Tá an chomhairle curtha i gcatagóirí faoi theidil éagsúla mar: an Teach, Sábháilteacht ar Bhóithre, Scoileanna, Feirmeoirí agus an Earnáil Ghnó. Tá achoimre den fhaisnéis atá ar fáil curtha le chéile i leabhrán athdheartha ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’, ar féidir a íoslódáil ón láithreán gréasáin.

Seo a leanas príomhchuspóirí an fheachtais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’:

· Comhairle phraiticiúil a thabhairt maidir le conas is fearr ullmhú don gheimhreadh atá romhainn.

· Cinntiú go bhfuil a fhios ag an bpobal cá háit ar féidir comhairle agus cabhair a fháil, má tá gá leo.

· Dearbhú don phobal go bhfuil ullmhúcháin á ndéanamh agus go bhfuil socruithe curtha i bhfeidhm le cinntiú go rachfar i ngleic ar bhealach comhordaithe le himeachtaí aimsire crua.


Ina theannta sin iarradh ar gach Roinn agus Gníomhaireacht Rialtais an feachtas eolais “Bí Ullamh don Gheimhreadh” a chur chun cinn trína gcuid láithreán gréasáin féin agus sna meáin shóisialta agus tuairiscí rialta a thabhairt ar a gcuid ullmhúchán agus feachtas eolais féin mar chur chuige “ Rialtais Uile” i dtreo ullmhúchán don gheimhreadh.

Chomh maith leis sin, beidh an Oifig um Pleanáil Éigeandála ag tvuíteáil go minic le linn an gheimhridh chun cur leis an bhfeachtas ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’. Is féidir an cuntas twitter a leanúint ar @emergencyIE agus moltar don phobal páirt a ghlacadh sa chomhrá ag #bewinterready.

Leag an triúr Airí béim ar an bpointe gurb í an phríomhtheachtaireacht a bhfuil siad ag iarraidh a chur in iúl inniu ná –

bí ullamh, coimeád slán agus bíodh a fhios agat cá háit a bhféadann tú cabhair a fháil má tá sí ag teastáil uait.”

CRÍOCHRelated Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators