Search Publications
Home > Publications > Annual Report 2005 (as Gaeilge)
ANNUAL REPORT 2005
(as Gaeilge)
Download File (Click Icon)
42 Pages PDF Format (1172kb)
AnnualReport2005(IRISH).pdf
Table of Contents

Réamhfhocal leis an Aire

Réamhfhocal leis an Ard Rúnaí
1Bunús reachtúil, Misean agus cuspóirí straitéiseacha na Roinne4Section 4: Other Developments in 2005
2Section 2: Organisation structures, roles and resources5Aguisín 1: An Cuspóir Slándála
3Section 3: Achieving Defence strategic objectives in 2005 6Aguisín 2: Sonraí Chaiteachas an Vóta Cosanta do 2005

An Roinn Cosanta
Réamhfhocal leis an Aire

Réamhfhocal leis an Aire

Tá áthas orm an tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí agus éachtaí mo Roinne i rith 2005 a chur i láthair. Leagann an Tuarascáil Bhliantúil amach an dul chun cinn a baineadh amach ar na cuspóirí atá i Ráiteas Straitéise na Roinne 2005-2007 chomh maith le forbairtí tábachtacha eile i 2005.

Ó ceapadh mé mar Aire i Meán Fómhair 2004, thug mé tús áite do phróiséas nuachóirithe na bhFórsaí Cosanta, agus é mar chuspóir iomlán agam go gcoiméadaimid Fórsaí Cosanta atá in ann freastal ar riachtanais an Rialtais agus an phobail agus thugann luach ar airgead. Áiríonn an próiséas nuachóirithe gnéithe eagraíochta, acmhainní daonna, trealaimh agus lóistín agus ní mór na trí ghné ar fad a chur ar aghaidh chun ár gcuspóir iomlán a bhaint amach. Táim sásta insint gur leanamar orainn ag déanamh dul chun cinn ar na gnéithe sin ar fad i 2005 agus tá sé de rún agam tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh sna blianta atá romhainn.

I measc na mórfhorbairtí a tharla i 2005, bhí:

· ceapadh an chéad Ombudsman do na Fórsaí Cosanta

· críochnú comhaontais leis na Bainc trína n-aisíocfaidh siad costais iomlána dhualgais thionlacain airgid na bhFórsaí Cosanta don Roinn – táthar ag súil go dtógfaidh é sin isteach thart ar €6m i 2006.

· Seoladh Plean Feidhmiúcháin Athbhreithniú na bhFórsaí Cosanta

· cur in ordú cúig Fheithicil Armúrtha Piranha déag do na Fórsaí Cosanta ar chostas €37m

Cuireadh maoiniú de €19.5m ar fáil do chaiteachas caipitiúil ar fhoirgnimh i 2005, méadú de thart ar mhilliún Euro ó 2004. Bhí cur ar fáil agus uasghrádú lóistín, trealaimh, agus áiseanna traenála fóis ina thosaíocht.

Ábhar bróid do chách é an ról a ghlac na Fórsaí Cosanta ar mhisin tacaíochta síochána thar lear. An bhliain seo caite, ba é meánlíon bhall foirne na bhFórsaí Cosanta i mbun seirbhíse thar lear ná 770 agus bhí 2,204 bhall foirne Fórsaí Cosanta san iomlán i mbun seirbhíse thar lear. Leanfaidh an obair riachtanach agus thábhachtach seo ar aghaidh sa todhchaí.

Ní fhéadfaí an dul chun cinn atá leagtha amach sa tuarascáil seo a dhéanamh gan díograis agus gealltanas fhoireann ar fad na Roinne agus ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh taifead a dhéanamh ar mo bhuíochas as an obair a rinne an tArd-Rúnaí, an Ceann Foirne agus a bhfoireann shibhialta agus mhíleata. (insert signature)

Willie O’Dea T.D.

Aire Cosanta

Deireadh Fómhair 2006.
Réamhrá an Ard-Rúnaí


Cuireann an tuarascáil seo síos ar an dul chun cinn a rinneamar leis an Ráiteas Straitéise 2005-2007 agus forbairtí bainteacha a chur i bhfeidhm agus leagann sé béim ar go leor príomhchuspóirí a chomhlíonadh i rith na bliana.

Tagann dúshlánacha agus éilimh nua gach bliain agus táim sásta a insint arís gur thaispeáin foireann na Roinne arís eile gairmiúlacht agus gealltanas iontach agus ár gcuspóirí á gcomhlíonadh. Tá an t-ádh linn go bhfuil, ag gach leibhéal sa Roinn, foireann againn atá fíor-gheallta chun a chuid oibre, ar chúinsí dúshlánacha uaireanta, agus ba mhaith liom fíorbhuíochas a ghabháil leo as ucht a gcuid iarrachtaí thar an mbliain seo caite.

Tá creidiúint faoi leith ag dul dár Rannóg Oiliúna agus Forbartha as iarrachtaí ár n-aonaid gnó ar fad a chomhordú agus í ag cinntiú gur choinnigh an Roinn a creidiúnú ISO 901-2000 i 2005.

I 2005 chonaiceamar tús le gluaiseacht foirne isteach agus amach ón Roinn ar chúiseanna dílaraithe agus feicfimid tuilleadh gluaiseachta foirne sa bhliain atá romhainn. Tá a fhios agam go gcuirfidh sé seo dúshlánacha roimh an Roinn ina hiomlán ach creidimid go dtugann ár bpleanáil feidhmiúcháin agus ár dtionscadal um próiséis gnó a leagan amach bonn daingean dúinn ar a bhfuilimid in ann aghaidh a thabhairt ar na dúshlánacha seo agus muinín againn asainn féin.

(Insert signature)


Michael Howard
Ard-Rúnaí
Deireadh Fómhair 2006.(ii)
Clár na n-Ábhar

Leathanach

Mír 1: Mandáid, misean agus cuspóirí straitéiseacha 1

Mír 2:Struchtúir, róil agus acmhainní na heagraíochta 3

Mír 3: Ag Baint amach Cuspóirí Straitéiseacha Cosanta i 2005: 6

An Cuspóir Slándála 6

An Cuspóir Pleanála Éigeandála 12

An Cuspóir Cosanta Sibhialta 13

Cuspóir an Pháipéir Bháin 14

An Cuspóir Comhairle agus Tacaíochta Beartais 16

Mír 4: Forbairtí Eile i 2005 25

Aguisín 1:


Cuspóirí straitéiseacha, táscairí feidhmiúcháin, agus stádas reatha 28

Appendix 2:

Sonraí caiteachas Cosanta i rith 2004 de réir catagóra 35(iii)Cuid 1: Bunús reachtúil, Misean agus cuspóirí straitéiseacha na Roinne


Bunaíodh an Roinn ag an Acht Airí agus Rúnaithe, 1924, agus tá gnéithe sibhialta agus míleata aige. Sannann an tAcht don Roinn “ara agus gnó Fórsaí Cosanta Mileata Shaorstáit Éireann do thógáil, do thréineáil, do chó-ghléasa, do choinneáil suas, do ghléasa, do bhainistí, do smachtú, do regleáil, agus do stiúrú do réir dlí na bhfórsaí cosanta”. Forálann an tAcht gurb é/í an tAire ceann na Roinne agus gurb é/í an t-Ard-Rúnaí “príomhoifigeach” na Roinne. Mar sin, is é/í an tArd-Rúnaí príomhchomhairleoir beartais an Aire. Freisin is é an t-Ard-Rúnaí an tOifigeach Cuntasaíochta reachtúil don chaiteachas ar fad ar chosaint. Tá beartas an Rialtais ar chosaint leagtha amach sa Pháipéar Bán ar Chosaint, a d’fhoilsíodh i bhFeabhra 2000.

Bunaíodh an Oifig um Pleanáil Éigeandála sa Roinn tar éis tarlúintí 11 Meán Fómhair, 2001.
Tá an Roinn freagrach freisin as riar pinsean míleata agus tá réimse freagrachtaí aici i dtaobh Cosanta Sibhialta, Cumann Croise Deirge na hÉireann agus Coiste an Asgard.

Rialaítear na Fórsaí Cosanta de réir na n-Achtanna Cosanta 1954-2006.
Tá ról Cheann Foirne na bhFórsaí Cosanta leagtha amach i gCuid 2 thíos.

Misean

Leagann Ráiteas Straitéise na Roinne 2003 go 2005 ár misean amach:

“seirbhís mhíleata ar luach ar airgead a sholáthar a fhreastalóidh ar riachtanais an Rialtais an phobail agus a chumhdaíonn cumas éifeachtach cosanta sibhialta agus comhordú agus maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiséas pleanála éigeandála.”

Chuir ceapadh Aire Cosanta nua i Meán Fómhair 2004 deis ar fáil Ráiteas Straitéise athdhéanta agus nuashonraithe do 2005-2007 a chur ar fáil agus d’fhoilsíodh é seo in Iúil 2005.

Shainigh an Ráiteas Straitéise nua misean an Rialtais mar seo a leanas; -

Freastal ar riachtanais an Rialtais agus an phobail trí sheirbhísí cosanta agus cosanta sibhialta ag luach ar airgead a chur ar fáil agus trí comhordú agus maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiséas pleanála éigeandála.

Cuspóirí ardleibhéil

Chun freastal ar riachtanais an Rialtais agus an phobail ní mór don eagraíocht, eagraíocht shibhialta agus mhíleata, réimse leathan cumas a fhorbairt agus a choimeád agus éagsúlacht seirbhísí agus aschur eile a thabhairt sa bhaile agus thar lear. Freisin ordaíonn an ráiteas dúinn luach ar airgead a chur ar fáil don íocóir cánach.

Ag teacht leis an misean, is iad spriocanna ardleibhéil na Roinne ná:

(i) eagraíocht nua-aimseartha shibhialta agus mhíleata a chruthú, eagraíocht a bheidh in ann a misean a bhaint amach agus a mandáit agus a ról a chomhlíonadh ina n-iomláine;

(ii) eagraíocht ardfheidhmíochta a chruthu ina mbeifear ag súil go mbainfidh daoine a bpoitinséal iomlán amach agus ina gcuirfear ar a gcumas é sin a dhéanamh agus ina dtabharfar aitheantas don diongbháilteacht agus don iarracht;

(iii) luach ar airgead a bhaint amach tríd an úsaid is fearr a bhaint as na hacmhainní airgeadais, ábhartha agus daonna a thugtar dúinn.

Cuspóirí straitéiseacha

Leagann an Ráiteas Straitéise ár gcuspóirí straitéiseacha do 2005 go 2007 freisin, seo a leanas iad: 2005 to 2007:

AN CUSPÓIR SLÁNDÁLA: Cuidiú le slándáil an Stáit go príomha i gcoinne bhagairt na forrántachta armtha agus seirbhísí eile a chur ar fáil mar atá ag teastáil agus ar an gcaoi sin cuidiú leis an leas polaitiúil agus eacnamaíoch;

AN CUSPÓIR PLEANÁLA ÉIGEANDÁLA: Comhordú fheidhmeanna éigeandála a chothú ar fud gach Roinne agus príomhúdaráis poiblí eile agus maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiséas pleanála éigeandála i gcoitinne;

CUSPÓIR AN PHÁIPÉIR BHÁIN: Leanúint ar aghaidh le nuachóiriú na bhFórsaí Cosanta trí chur i ngníomh an Pháipéir Bháin um Chosaint agus tionscnaimh nuachóirithe gaolmhara;

AN CUSPÓIR COSANTA SIBHIALTA: Comhairle agus tacaíocht beartais i dtoabh Cosanta Sibhialta a chur ar fáil;

AN CUSPÓIR COMHAIRLE AGUS TACAÍOCHTA BEARTAIS : An comhairle agus tacaíocht beartais is fearr maidir le bainistiú cosanta a chur ar fáil don Aire Cosanta maidir le bainistiú agus an réimse iomlán de thacaí corparáideacha a chur ar fáil.

I gCuid 2 tá sonraí ar na hacmhainní a bhí ar fáil don Roinn i 2005 chun freastal ar dhúshláin ár ráiteas misin agus cuspóirí straitéiseacha. Tá tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm na gcuspóirí straitéiseacha leagtha amach i gCuid 3: “Cuspóirí Straitéiseacha Cosanta a bhaint amach i 2005” agus in Aguisín 1.

Cuid 2: Struchtúir, róil agus acmhainní na heagraíochta

Tá eagraíocht na Roinne Cosanta déanta suas d’eilimintí sibhialta agus míleata, a bhfuil róil atá éagsúil óna chéile acu agus a luíonn isteach lena chéile chun na cuspóirí iomlána atá i Ráiteas Straitéise na Roinne a thabhairt. Tá comhiarrachtaí an dá ghné ag teastáil chun rath na heagraíochta a chinntiú.

Ról Bhrainsí Sibhialta na Roinne

Is é príomhról Brainsí sibhialta na Roinne ná tacú leis an Aire mar cheann na Roinne agus comhairle agus tacaíocht beartais ar chúrsaí Cosanta a chur ar fáil ach go háirithe, lena n-áirítear cuidiú le déanamh agus cur i bhfeidhm beartais mar a threoraíonn an tAire.

Freisin tá roinnt ról sonrach ag na Brainsí sibhialta, a bhfuil lena n-áirítear bainistiú beartas dlí, reachtaíochta agus dlithíochta, beartas talaimh agus cúrsaí a bhaineann leo thar cheann an Aire; bainistiú acmhainní daonna agus caidreamh tionsclaíoch na Roinne; agus comhordú tabhairt seirbhísí slándála, éigeandála agus pobail ag na Fórsaí Cosanta. Ina theannta sin, cuireann na Brainsí sibhialta idirchaidreamh idir na Fórsaí Cosanta agus Ranna Rialtais eile, údaráis phoiblí, an AE agus ionadaithe poiblí ar fáil. Freisin comhordaíonn na Brainsí sibhialta beartas i dtaobh feidhmiúchán thar lear, ar mhaithe le gealltanas na hÉireann i réimsí na slándála agus síochánaíochta idirnáisiúnta.

Feidhmítear an Oifig um Pleanáil Éigeandáil i dteannta leis an arm agus tá freagracht thábhactach straitéiseach uirthi maidir le comhordú agus maoirseacht pleanála éigeandála.

Comhlíonann státsheirbhísigh feidhmeanna bainistíochta airgeadais agus iniúctha i gcomhar le ról an Ard-Rúnaí mar Oifigeach Cuntasaíochta, agus cuireann siad seirbhísí tacaíochta riaracháin ar fáil do na Fórsaí Cosanta, lena n-áirítear párolla, mórchláir soláthair agus bonneagair a bhainistiú agus tailte a úsáideann an t-arm a bhainistiú. Tá an ghné shibhialta freagrach freisin as riar pinsean míleata agus tá réimse freagrachtaí acu i dtaobh Cosanta Sibhialta, Cumann Croise Deirge na hÉireann agus Coiste an Asgard.

Le blianta beaga anuas rinneadh údarás airgeadais a tharmligen cuid mhór leis na Forsaí Cosanta, go háirithe i réimse soláthar earraí agus seirbhísí..

An Ghné Mhíleata agus socruithe ordaithe

Séard atá i ngné mhíleata na Roinne ná Ceanncheathrú na bhFórsaí Cosanta, a bhfuil Ceann Foirne na bhFórsaí Cosanta i gceannas air. Tá an Ceann Foirne freagrach go díreach don Aire as bainistiú iomlán na bhFórsaí Cosanta, a bhfuil freagracht as éifeachtacht, éifeachtúlacht, eagraíocht mhíleata agus eacnamaíocht na bhFórsaí Cosanta ina gcuid de. Rinneadh foráil reachtaíochta chun cur ar chumas an Cheann Foirne dualgais a tharmligean don Leas-Cheann Foirne (Oibríochtaí) agus don Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht). Is é an Ceann Foirne príomhchomhairleoir míleata an Aire.

Tarmligeann an tAire ordú míleata go díreach leis na hOifigigh Ghinearálta Ordaithe (GOC) leis na trí bhriogáid dhúichíoch (Thoir, Theas agus Thiar), le GOC Ionad Oiliúna na bhFórsaí Cosanta agus an Aerchóir agus Oifigeach Brataí Ordaithe na Seirbhíse Cabhlaigh. I gcleachtas, is gnách go gcuirtear ceisteanna a bhaineann le hordú faoi bhráid an Cheann Foirne. Ciallaíonn sé gur leis an gCeann Foirne é rialú oibríochtúil na bhFórsaí Cosanta ó lá go chéile agus tá sé freagrach go díreach don Aire as sin.

Róil na bhFórsaí Cosanta

Leagann an Páipéar Bán ar chosaint amach róil na bhFórsaí Cosanta:

an Stát a chosaint i gcoinne forrántachta armtha; teagmhasacht é seo, braithfidh réitiú le hé a chur i bhfeidhm ar mheasúnú leantach Rialtais ar an timpeallacht slándála agus cosanta;

cuidiú leis an gcumhacht shibhialta (ciallaíonn sé sin i gcleachtas ná cuidiú, áit a iarrtar, leis an nGarda Síochána, a bhfuil príomhfhreagracht orthu as dlí agus ord, lena n-áirítear slándáil inmheánach an Stáit a chosaint);

páirt a ghlacadh i dtacaíocht síochána, bainistíocht gearchéime agus oibríochtaí faoisimh dhaonnúil ilnáisiúnta ag tacú leis na Náisiúin Aontaithe agus faoi mhandáid na NA;

seirbhís cosanta iascach a chur ar fáil de réir oibleagáidí an Stáit mar bhall den AE; agus,

dualgais eile a d’fhéadfaí leagadh orthu ó am go chéile a chomhlíonadh, m.sh cuardach agus tarrtháil, seirbhís otharchairr aeir, seirbhís iompair aeir an Aire, cuidiu áit a dtarlaíonn tubaistí nádúrtha nó tubaistí eile, cuidiú maidir le cothabháil seirbhísí riachtanacha, cuidiú le dul i gcoinne truailliú ola san fharraige.

Coiste Bainistíochta Straitéisí

Séard atá sa Choiste Bainistíochta Straitéisí (SMC) ná comhchoiste sibhialta-míleata a phléann le mórcheisteanna beartais. Is iad comhaltaí an SMC ná an t-Ard-Rúnaí (Cathaoirleach) an Ceann Foirne, an bheirt Leas-Cheann Foirne agus beirt Rúnaí Cúnta na Roinne. Freastalaíonn Oifigeach Ginearálta Ordaithe an Aerchóir agus Oifigeach Brataí Ordaithe na Seirbhíse Cabhlaigh maidir le ceisteanna a mbíonn tionchar acu ar a gcuid seirbhísí féin.

Acmhainní cosanta

Bainistíonn an eagraíocht Chosanta go leor acmhainní, acmhainní daonna, airgeadais, talún, trealamh agus foirgnimh. Ag deireadh 2005, bhí 11,702 dhuine san iomlán fostaithe ag an Roinn Cosanta lena n-áirítear an Buanfhórsa Cosanta (Arm, Seirbhís Cabhlaigh agus Aerchór), fostaithe sibhialta agus státsheirbhísigh.

An Buanfhórsa Cosanta (PDF)
10,445
Fostaithe sibhialta*
881
Státsheirbhísigh (coibhéisigh iomlánaimseartha)
376
Iomlán:
11,702
* Cuireann fostaithe sibhialta atá ceangailte den chuid is mó le corácha míleata ar fud na tíre, réimse oibriúchán ginearálta, trád agus seirbhísí eile ar fáil.
Ina theannta sin bhí 10,350 ball foirne ag seirbhéail san Fhórsa Cúltaca Cosanta (RDF) agus bhí thart ar 6,000 óglach Cosanta Sibhialta freisin.

Nuair a áirítear an PDF, an RDF, fostaithe sibhialta, státsheirbhísigh agus óglaigh cosanta sibhialta, tá níos mó ná 28,000 ball foirne ag an eagraíocht Chosanta.
I 2005, ba é an t-ollchaiteachas faoin Vóta Cosanta ná €759m, ba é an t-ollchaiteachas faoi Vóta na bPinsean Airm ná €162m. Tá briseadh síos ar an gcaiteachas seo de réir catagóra in Aguisín 2.

Ar 31 Nollaig 2005, bhí trealamh míleata agus sóchmhainní stoic ar luach €536m ag na Fórsaí Cosanta.

Bainistíonn an Roinn Cosanta portfóilío mór maoine agus talún de 8,500 heicteár (atá déanta suas den chuid is mó de thailte ag an gCurrach, Gleann Uí Mháil, Co. Chill Mhantáin agus campa Chill Uird, Co. Chorcaí) tá 27 ionad míleata atá sealbhaithe go buan lena n-áirítear 7 mbeairic sa Churrach, an t-aerdhróm ag Baile Domhnaill agus bunáit na Seirbhíse Cabhlaigh ag Inis Sionnach i gCuan Chorcaí.

Áirítear ar phortfóilío na Roinne Cosanta sóchmhainní i 100 áit ar fud na tíre; ina theannta tógann an Fórsa Cúltaca Cosanta áitribh ag 170 áit eile.


Cuid 3: Ag baint amach cuspóirí straitéiseacha Cosanta i 2005

Sa chuid seo cuirtear síos ar an dul chun cinn maidir le gach ceann de chúig chuspóir straitéiseach na Roinne a bhaint amach.

An Chuspóir Slándála: “Cuidiú le slándáil an Stáit go príomha i gcoinne bhagairt na forrántachta armtha agus seirbhísí eile a chur ar fáil de réir mar atá ag teastáil, agus ar an gcaoi sin cuidiú leis an leas polaitiúil agus eacnamaíoch

Tá gnéithe náisiúnta (inmheánacha) agus idirnáisiúnta ag baint le slándáil an Stáit.

Slándáil Náisiúnta

Mar atá soiléir sa Ráiteas Straitéise, tá an Garda Síochána freagrach go príomha as slándáil inmheánach agus glacann na Fórsaí Cosanta príomhról i gcúnamh a chur ar fáil don chumhacht shibhialta (ATCP) agus cúnamh eile agus tacaíocht ar iarratas.

Le blianta beaga anuas, dhírigh an Roinn agus na Fórsaí Cosanta go príomha ar chinntiú go bhfuil sé ar chumas na heagraíochta iarratais dá leithéid a fhreagairt. Chuige seo tá cur i ngníomh leanúnach an Pháipéir Bháin ar Chosaint an-tábhachtach. (féach faoi Chuspóir an Pháipéir Bháin ).

Áirítear ar ghníomhaíochtaí ATCP agus gníomhaíochtaí eile i 2005 Cosaint Iascaigh, Tionlacan d’Airgead Tirim, Cuardach agus Tarrtháil, Aonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána, an tseirbhís Otharchairr Aeir agus cuidiú le húdaráis áitiúla.

Coinníodh leibhéal an éilimh ar na Fórsaí Cosanta faoi athbhreithniú i 2005 i gcomhairle leis na Ranna Rialtais ábhartha agus Údaráis an Gharda Síochána.

Slándáil Idirnáisiúnta

Tá freagracht iomlán ar an Aire Gnóthaí Eachtracha as beartas slándála idirnáisiúnta. Ach bíonn ról an Aire Cosanta agus na heagraíochta Cosanta ag méadú i gcónaí i gcomhthéacs forbairtí laistigh den AE.

Sainítear comhthéacs beartas slándála agus cosanta idirnáisiúnta na hÉireann ag ár mbeartas neodrachta míleata, ag ról gníomhach polaitiúil agus oibríochtúil ag tacú leis na NA, ár ngealltanas chun Córas Socruithe Cúltaca na Náisiún Aontaithe (UNSAS), ár rannpháirtíocht i gComhbheartas Slándála agus Cosanta na hEorpa (ESDP) atá ag fás agus ár mballraíocht ar an gComhpháirtíocht Síochána (PfP).


Oibríochtaí tacaíochta síochána

Lean na Fórsaí Cosanta orthu ag cuidiú go mór le síochánaíocht idirnáisiúnta i rith 2005 in oibríochtaí tacaíochta síochána thar lear. Ba sa Libéir, sa Chosaiv, agus sa Bhoisnia-Heirseagaivéin a bhí na misin ar chuir PDF go mór leo. Ag deireadh 2005, bhí 770 ball foirne an Fhórsa Cosanta i mbun seirbhíse i 19 misean difriúil ar fud an domhain. Tá sé sin gar do leibhéal iomlán ghealltanas na hÉireann go mbeadh suas le 850 ball foirne ag seirbheáil thar lear ag aon tráth ar leith.

Is é meitheal na bhFórsaí Cosanta sa Libéir an t-imlonnú is mó atá ag Éirinn thar lear i láthair na huaire, tá 330 ball foirne ann (Deireadh Fómhair 2006). Tá na Fórsaí Cosanta ag seirbheáil le UNMIL ó Nollaig 2003. I dteannta le Complacht Grúpa Coisithe ón tSualainn, cuireann Éire an Fórsa Mearfhreagartha ar fáil do Cheannfort an Fhórsa UNMIL.

Tá Éire fós ag cur leis an oibríocht tacaíochta síochána sa Chosaiv (KFOR) atá údáraithe ag na NA agus treoraithe ag NATO. Seirbheálann 213 bhall foirne i gComplacht Grúpa Coisithe mar chuid de Tháscfhórsa Náisiúnta atá treoraithe ag Poblacht na Seice le KFOR. Tá 60 ball foirne ó Éirinn ag seirbhéail in EUFOR, an misean sa Bhosnia-Heirseagaivéin a bhfuil an AE i gceannas air, agus atá sainordaithe ag na NA.

I rith 2005 bhí líon beag de bhaill foirne na bhFórsaí Cosanta fós ag seirbheáil san Afganaseáin mar chuid den Fhórsa Cúnaimh Slándála Idirnáisiúnta. Freisin bhí poist ceanncheathrún nó poist foirne ag líon beag ball foirne ar roinnt misean, agus lean siad orthu ag seirbheáil le réimse misean breathnadóireacht agus monatóireachta.

In Eanáir 2005, cuireadh ceathrar oifigigh ón mBuanfhórsa Cosanta (beirt shaineolaí pleanála loighistice agus beirt Innealtóirí) ar iasacht, ar bhonn deonach do Chomhionad Loighistice na NA (UNLIC) i gColombo, Srí Lanca, tar éis thubaiste an tsúnámaí

Combheartas Slándála agus Cosanta na hEorpa (ESDP)

Leagann na Ballstáit an-tábhacht fós ar chumas an Aontais Eorpaigh coinbhléachtaí a chosc, shíochánaíocht agus bhainistiú ghéarchéime agus déantar é i gcomhthéacs Chombheartas Slándála agus Cosanta na hEorpa (ESDP). Ar bhunús fhorálacha Chonradh an Aontais Eorpaigh, leanamar orainn ag glacadh páirte i bhforbairt leantach ar chumas bainistíochta ghéarchéime míleata agus sibhialta faoi ESDP. Tarlaíonn rannpháirteachas laistigh de chreat ghealltanas na hÉireann chun phríomhacht na Náisiún Aontaithe i gcoimeád síochána agus slándála idirnáisiúnta.

Mar a dearbhaíodh ag an Ráiteas náisiúnta a rinne Éire ag Comhairle Eorpach Seville, i Meitheamh 2002, is le haghaidh plé flaithiúnais cás de réir cáis agus de réir socruithe bunreachtúla agus reachtaíochta na hÉireann a bheidh cinneadh ag Éireann páirt a ghlacadh in oibríocht bainistíochta ghearchéime a bhfuil an AE i gceannas air. De réir na n-Achtanna Cosanta, ní ghlacfaidh Fórsaí Cosanta na hÉireann páirt ach in oibríochtaí tacaíochta síochána atá údaraithe ag na Náisiúin Aontaithe.

Oibríochtaí Bainistíochta Géarchéime

Príomhthosaíocht don AE i réimse an ESDP atá i stiúrú rathmhar leanúnach oibríochtaí síochánaíochta agus bainistíochta géarchéime an AE ar fud an domhain agus réitiú misean nua.

I dteannta le hoibríocht síochánaíochta míleata an AE sa Bhosnia-Heirseagaivéin, tá trí oibríocht shibhialta AE a bhaineann úsáid as sóchmhainní míleata atá ag oibriú faoi láthair in Aceh, An Indinéis; An tSúdáin/Darfur; agus Poblacht Dhaonlathach an Chongó. Freisin tá oibríochtaí sibhialta eile in Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, An tSeoirsia, trasnú Theorainn Rafah agus teorainn Na Moldóive/ Na hÚcráine.


I Nollaig 2004, sheol an AE Oibríocht Althea sa Bhosnia-Heirseagaivéin, oibríocht síochánaíochta míleata a bhfuil sé d’aidhm aici síocháin, réiteach agus atógáil a chomhdhlúthú sa tír sin. Ag deireadh 2005, bhí Éire ag tabhairt 56 bhall foirne Fórsaí Cosanta don mhisean seo.

Tar éis dá iarr Rialtas Phobhlacht Dhaonlathach an Chongó (DRC) air, seoladh misean Aontais Eorpaigh (EUSEC-DRC) ar 8 Meitheamh 2005 chun comhairle agus cúnamh i dtaobh leasú earnáil na slándála sa DRC a chur ar fáil, agus é ag cur chun cinn cearta daonna agus fhorlámhas an dlí. Lean an Misean air ag obair go gar d’údaráis an DRC agus ghlac sé príomhról san iarracht tacú le leasú arm an DRC.

Bunaíodh gníomh tacaíochta sibhialta-míleata AE do AMIS II – Misean Aontas na hAfraice sa tSúdain (Darfur) agus é d’aidhm aige cúnamh éifeactach agus tráthúil an AE mar thacaíocht don mhisean sin a chinntiú. Ghlac an Comhairle Gnóthaí Ginearálta agus Caidrimh Eachtraigh leis an gComhghníomh don mhisean sin ar 18 Iúil 2005. Tá sé mar aidhm ag an AE cuidiú le hAontas na hAfraice lena chuid iarrachtaí polaitiúla, míleata agus póilíneachta dul i ngleic leis an ngéarchéim i réigiún Darfur sa tSúdáin, agus é ag tabhairt measa do phrionsabal úinéireachta na hAfraice.

Tar éis comhaontas síochána idir Rialtas na hIndinéise agus an Ghluaiseacht Free Aceh (FAM) i Helsinki ar 15 Lúnasa 2005, sheol an AE misean monatóireachta do Aceh chun monatóireacht a dhéanamh ar ghéilleadh na bpáirtithe dá ngealltanais faoin gcomhaontas. Cuireadh Láithreacht Monatóireachta tosaigh ar bun ar 15 Lúnasa 2005 agus chuaigh an Misean Monatóireachta Aceh (AMM) i bhfeidhm ar 15 Meán Fómhair 2005. Is é AMM an chéad mhisean EDSP a tharla san Áis agus comhmhisean le 240 ball é, atá treoraithe ag an AE i dteannta le cúig thír ASEAN agus an Iorua agus an Eilvéis. Chuir Éire triúr oifigigh Fórsaí Cosanta do AMM i dtosach agus faoi láthair tá oifigeach amháin imlonnaithe in Aceh aici.


Cumais Mhíleata an AE

Tá Comhbheartas Slándála agus Cosanta na hEorpa ina chuid lárnach den Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála, a chuimsíonn oibleagáidí idirnáisiúnta an AE chun síocháin agus slándáil idirnáisiúnta a choimeád. Níl i gcumais mhíleata ach eilimint amháin i réimse fhairsing ionstram ar féidir leis an AE a leathnú amach chuige seo, lena n-áirítear ionstraim eacnamaíocha, pholaitiúla, riaracháin, forlámhas an dlí agus rl. Sa Chuspóir Ceannlíne 2010, leag an AE mar chuspóir inter alia air féin bheith in ann “freagairt trí ghníomh tapa agus deimhneach agus cur chuige comhtháite a chur i bhfeidhm i dtreo speictream iomlán na n-oibríochtaí bainistíochta géarchéime a chlúdaíonn Conradh an Aontais Eorpaigh”. Príomheilimnt den Chuspóir Ceannlíne ná an cumas acmhainní a imlonnú ag réidhe ard, eilimint atá bunaithe go leathan ar Choincheap na nGrúpaí Catha. Séard áta i ‘Grúpaí Catha’ ná an téarma teicniúil míleata caighdeánach a úsáidtear chun cur síos ar phacáiste fórsa míleata comhtháite a bhfuil oibríochtaí seasaimh aonair ar a chumas, agus a bhfuil cumas iomlán iompair agus tacaíocht loighistice chun a táscanna a dhéanamh aige. Sainítear é, i mbeagán focal, mar “an t-íosphacáiste fórsa a bhfuil oibríochtaí seasaimh aonair ar a chumas, nó do chéim tosaigh oibríochtaí níos mó atá éifeachtach go míleata, inchreidte, inimlonnaithe go tapa”. Tá sé beartaithe go mbeidh sé bunaithe ar fhórsa de mhéid cathláin le heilimintí tacaíochta iomlána (i. neart thart ar 1,500 trúpa) agus réidhe imlonnú laistigh de 5 go 10 lá ar réimse misean féideartha, agus go mbeidh sé inbhuanaithe ar feadh 30 lá tréimhse a d’fhéadfaí méadú go 120 lá.

Bhunaigh an tAire Cosanta grúpa idirranna i Samhain 2004, ar a raibh ionadaithe ón Roinn Cosanta ó na Fórsaí Cosanta, ón Roinn Gnóthaí Eachtracha, ó Roinn an Taoisigh agus ó Oifig an Ard-Aighne, chun breathnú ar na ceisteanna ar fad a bhaineann le rannpháirteachas féideartha na hÉireann i nGrúpaí Catha. Thug an Grúpa tuairisc don Aire i Samhain 2005 agus mar chuid dá staidéar mhol sé athruithe ar reachtaíocht reatha, mar thoradh ar an réimse méadaithe oibríochtaí inar féidir le fórsaí míleata ról a ghlacadh agus an gá le níos mó oiliúna comh-inoibritheachta..

In Eanáir 2006, thug an Rialtas faoi deara rún an Aire dul ar aghaidh chun Cinn Bille a dhréachtú i gcomhairle le hOifig an Ard-Aighne, chun dul i ngleic leis na ceisteanna dlithiúla éagsúla a aithníodh sa Tuairisc ar Ghrúpaí Catha. D’fhaomh an t-Oireachtas an Bille agus chuaigh sé isteach sa dlí in Iúil 2006. I dteanna lena fhaomh chun an Bille Leasaithe Cosanta 2006 a dhréachtú, thug an Rialtas cead don Aire dul i isteach i bplé le náisiúin a raibh ar aon intinn leis ar rannpháirteachas féideartha Éireann i nGrúpa Catha. Bhuail toscaireacht ón Roinn agus ó na Fórsaí Cosanta lena comhpháirtithe Sualannacha i Stockholm. Is í an tSualainn an creat-náisiún don Ghrúpa Catha Nordach ar a bhfuil An tSualainn, An Iorua agus An Eastóin. Táthar ag dul trí na paraiméadair shonraithe a bhainfeadh le páirt fhéideartha ag Éirinn sa Ghrúpa Catha Nordach faoi láthair agus tá siad ag druidim le críoch.

I gcomhthéacs cur i bhfeidhm an Chuspóir Ceannlíne 2010 (HG 2010), d’fhaomh Comhairle an Aontais Eorpaigh Catlóg Riachtanas nua 05 (RC05), a críochnaíodh go déanach i 2005. Tugann RC05 sonraí ar an gcumas atá ag teastáil chun cur ar chumas an AE tabhairt faoin réimse tásc chunn cuspóir HG2010 a chomhlíonadh, agus a mbeidh súil go gcomharthóidh ballstáit a ngealltanais cumais faoi leith ina gcoinne.
Aithníodh freisin saothrú Físe Fadtéarmaí (LTV) mar riachtanas sa Chuspóir Ceannlíne 2010. Réachtáil Gníomhaireacht Cosanta na hEorpa seimineár LTV i Meán Fómhair 2005 agus rinne sé a chéad pháipéar dréachtúil ar an modheolaíocht um LTV a fhorbairt. Tá obair ar LTV fós ar bun.

Gníomhaireacht Cosanta na hEorpa

Chuaigh Éire isteach san EDA nuair a bunaíodh é i 2004. Tá an t-Ard-Rúnaí Ard-Ionadaí (SG/HR) don Comhbheartas Eachtrach agus Slándála i gceannas air. Cuirtear an ról treorach in obair na Gníomhaireachta ar fáil trí Bhord Stiúrtha ar a bhfuil Airí Cosanta AE do na Ballstáit rannpháirteach.

Is é príomhaidhm an EDA na tacú le Ballstáit i réimse forbairt cumais i dtaobh an Chuspóir Ceannlíne agus tacú le héifeachtúlacht agus comórtas níos fearr i margadh trealaimh cosanta na hEorpa. Tugann Éire tacaíocht d’fhorbairtí a fheabhsaíonn éifeachtúlachtaí margaidh, táirgeadh eacnamaíochtaí scála do sholáthar trealaimh do na Fórsaí Cosanta agus a d’fhéadfadh fáil deiseanna d’fhiontar na hÉireann a chur ar fáil, agus coinbhéirseacht mhéadaithe na ngníomhaíochtaí taighde don earnáil cosanta sibhialta agus don earnáil mhíleata araon tógtha san áireamh.

Is ceist do gach ballstát iad cinntí ar chaiteachas slándála agus beidh siad amhlaidh fós. Rinne an Ghníomhaireacht dul chun cinn maith ina trí thionscadal treorach eile maidir le hOrdú,. Rialú agus Cumarsáid (C3), Feithiclí Troda Armúrtha agus Aerfheithiclí gan Foireann.

Comhpháirtíocht na Síochána (PfP)
Chuaigh Éire isteach i gComhpháirtíocht na Síochána i Nollaig 1999. Díríonn Cláir Chomhpháirtíochta Aonar na hÉireann (IPP) gach bliain ar fheabhsú scileanna agus saineolais i réimsí mar phleanáil oibriúcháin agus aonchineálach do shíochánaíocht agus thacaíocht síochána, ordú agus rialú, gnásanna oibriúcháin agus loighistic.

Críochnaíodh cúigiú IPP na hÉireann, a chlúdaigh an tréimhse 2005-2006, i gcomhairle leis na Ranna Gnóthaí Eachtracha, Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí, Sláinte agus Linbh, agus Cumarsáid, Mara agus Acmhainní Nádúrtha. Roghnaíodh céad is sé ghníomhaíocht déag (116) a léirigh rannpháirteachas ag an Roinn Cosanta, na Fórsaí Cosanta, agus an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. Is iad na gníomhaíochtaí ná cúrsaí oiliúna, seimeanáir, ceardlanna, comhdhálacha, cleachtais foirne agus cleachtais boird.

Glacann Éire, cosúil le ballstáit neodracha eile an AE a bhfuil ina mbaill ar PfP, páirt i meicníocht Próiséas Pleanála agus Athbhreithnithe PfP (PARP), atá úsáideach ar mhaithe le pleanáil i dtaobh an Chuspóir Ceannlíne AE. Chuaigh Éire isteach i PARP i 2001, agus roghnaíodh na 34 Chuspóir Comhpháirtíochta atá againn agus muid ag féachaint chuig comh-inoibritheacht lenár gcomhpháirtithe PfP a fheabhsú i réimsí mar bheartaíocht, chomhtháthú oibriúcháin agus loighistic ionas gur féidir leis na Fórsaí Cosanta feidhmiú go héifeachtúlach i dtimpeallacht ilnáisiúnta.

Feictear d’Éirinn go bhfuil ról tabhachtach le glacadh ag PfP go ginearálta agus ag an PARP go háirithe, i gcomhoibriú agus pleanáil do rannpháirteachas i dtáscanna daonnúla, tarrthála, síochánaíochta agus bainistíochta géarchéime – Táscanna Petersberg – mar thacaíocht do Chombheartas Eachtrach agus Slándála na hEorpa.

Comhoibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta

Tá méadú mór tagtha freisin ar chomoibriú idir an AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta, na NA ach go háirithe, i reimse na bainistíochta géarchéime. Leanann Éire uirthi ag moladh agus ag cothú forbairt leantach ar chomhoibriú AE/NA i réimse an ghnímh dhaonnúil, bainistíochta géarchéime, síochánaíochta agus cosc coimhlinte, agus béim faoi leith ar ghníomh an AE mar thacaíocht d’oibríochtaí na NA.

Tar éis Fhógra an AE – NA ar Chomhoibriú i mBainistíocht Ghéarchéime i Meán Fómhair 2003, tá an caidreamh idir an AE agus na NA fós láidir. Bunaíodh oifigeach idirchaidrimh AE ag Ceanncheathrú na NA i Nua-Eabhrac i Samhain 2005 chun comordú oibriúcháin idir an bheirt a fheabhsú, agus ghlac Oifigeach Éireannach leis an bpost seo. Tarlaíonn cruinnithe rialta idir ionadaithe an dá struchtúr fós.

Lean an AE agus NATO orthu ag forbairt a gcomhpháirtíocht straitéiseach i mbainistíocht ghéarchéime agus iad ag comhoibriú leis An mBosnia-Heirseagaivéin i gcomhthéacs na socruithe Berlin Plus agus mar chuid de thacaíocht an AE agus NATO araon do Mhisean Aontas na hAfraice (AMIS) i Darfur.


An Cuspóir Pleanála Éigeandála: “Comhordú fheidhmeanna éigeandála a chothú ar fud gach Roinne agus príomhúdaráis poiblí eile agus maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiséas pleanála éigeandála i gcoitinne.”

I réimse na pleanála éigeandála is í an fhís atá ann fós ná go bhfreagróidh na comhlachtaí Stáit go tapa agus go héifeachtach d’aon éigeandáil de scála mór. Ní mór gurb iad na gnéithe a mbeadh ag socruithe freagra ná bainistíocht éifeachtach gach gné de phleanáil éigeandála, ag cinntiú go bhfuil leibhéal ard muiníne ag an bpobal as na socruithe seo.

Bhuail Táscfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, faoi Chathaoirleacht an Aire Cosanta, ocht n-uaire i rith 2005. Ar an Táscfhórsa tá Airí agus/nó oifigigh shinseartha Ranna Rialtais agus údarás poiblí, a bhfuil príomhról acu sa phróiséas pleanála éigeandála. Is é an struchtúr barrleibhéil a thugann beartas agus treoir agus a chomhordaíonn agus a dhéanann maoirseacht ar ghníomhaíochtaí pleanála éigeandála na Ranna Rialtais agus na n-údarás poiblí ar fad. Cuireann an Táscfhórsa chun cinn an úsáid is fearr acmhainní agus is féidir agus comhoiriúnacht idir riachtanais dhifriúla pleanála.

Déantar athbhreithniú fós ar an Táscfhórsa de réir forbairtí leantacha. I rith na bliana chuaigh an Roinn Talmhaíochta agus Bia agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte isteach sa Táscfhórsa. Tá plé leantach ar bun idir an Oifig um Phleanáil Éigeandála agus na Ranna Rialtais maidir leis an mbealach is fearr le socruithe pleanála éigeandála a léiriú.

I rith 2005, chuaigh an Táscfhórsa i ngleic le roinnt ceisteanna lena n-áirítear athbhreithniú ar an gCreat um Bainistíocht Móréigeandála, forbairt Ionad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandála, agus eolas agus feasacht an phobail. Coimisiúnaíodh feachtas taighde margaidh go déanach i 2005 ar dhearcadh agus fheasacht an phobail ar phleanáil éigeandála in Éirinn. Tionóladh an Táscfhórsa go speisialta chun plé a dhéanamh ar an timpiste bus tragóideach in aice leis An Uaimh i mBealtaine, buamáil Londain in Iúil agus ceist fhliú na n-éan agus féidearthacht paindéamach fliú daonna.

Bhuail an Grúpa Oibre Idiranna (IDWG) ar Phleanáil Éigeandála seacht n-uaire i rith 2005. Ar an IDWG tá oifigigh a sheasann do na Ranna Rialtais agus údaráis phoibli a bhfuil príomhróil nó róil treorach tacaíochta acu i bpleananna éigeandála an Rialtais. Leagann an Táscfhórsa cúram ar an nGrúpa Oibre as staidéir speisialta a dhéanamh agus gnéithe áirithe de phleanáil éigeandála a fhorbairt. Leanann an IDWG air ag dul i ngleic ar bhonn leantach le ceisteanna pleanála éigeandála agus é ar intinn aige torthaí féideartha éigeandála don Stát a íoslaghdú.

Príomhréimse gníomhaíochta i 2005 ab ea forbairt leanacht maoirseachta pleánála éigeandála chun na socruithe atá ann a mhioncheagartú agus a fhorbairt, agus chun iad a fheabhsú trí hathbhreithniú, bhailíocht agus athdhéanamh, agus go ginearálta chun bonn a chruthú do mhuinín mhéadaithe sa phróiséas pleanála éigeandála. Ba í an aidhm a bhí ag aon Roinn Rialtais, agus í ag glacadh páirte sa phróiséas maoirseachta, ná luach a chur lena córais pleanála, bainistíochta agus freagartha éigeandála agus fás meicníochtaí chun feabhas leanúnach laistigh den Roinn agus sna comhlachtaí faoina coimirce a mholadh. Próiséas leantach é seo, a fhéachann chuig béim a leagadh ar réimsí laigeachta, a chuidíonn le córais a neartú agus a chuidíonn leis an Rialtas agus é ag athbhreithniú agus ag athdhéanamh a stráitéisí agus phleananna.

I rith 2005, lean Táscfhórsa an Rialtais, an Grúpa Oibre Idirranna agus an Oifig um Pleanáil Éigeandála orthu ag glacadh le cur chuige níos réamhghníomhaí i dtreo stiúrú pleanála éigeandála, agus bhí leibhéal ard comhoibrithe soiléir i measc Príomhranna Rialtais agus údaráis phoiblí eile. I rith na bliana leagadh béim ar an ngá le cleachtadh agus bailíocht rialta pleananna éigeandála. Den chéad uair d’iarradh ar Ranna Rialtais sonraí a gclár cleachtais struchtúrtha a chur isteach. I rith 2005 thacaigh an Oifig um Pleanáil Éigeandála le forbairt roinnt cleachtas éigeandála tábhachtach, a rinne Ranna agus údaráis phoiblí éagsúla chun a gcumas oibriúchain a fheabhsú.

Cuireadh an ceathrú Tuarascáil Bliantúil rúnda ar Phleanáil Éigeandála i láthair an Rialtais i Nollaig 2005.

An Cuspóir Cosanta Sibhialta: “Comhairle agus tacaíocht beartais i dtoabh Cosanta Sibhialta a chur ar fáil.”

Cheap an tAire an dara Bord Cosanta Sibhialta i Meitheamh 2005 le haghaidh téarma 3 bliana faoi Chathaoirleacht an tUas. Joe Meagher. Coimeádann an tAire Cosanta freagracht iomlán as beartas i dtaobh Cosanta Sibhialta. Ina dhiaidh bunaíodh ceithre Choiste den Bhord agus foilsíodh an chéad Plean Straitéiseach de chuid an Bhord Cosanta Sibhialta i lár 2005. D’aontaigh an Bord ar phlean oibre atá bunaithe ar an bPlean do gach Coiste. Tá an clár seo dírithe ar an eagraíocht a nuachóiriú agus a shruthlíniú don todhchaí.

Mar a leagadh amach sa Phlean is é an Ráiteas Misean Cosanta Sibhialta ná “Cosaint Shibhialta a chur chun cinn, a fhorbairt agus a choimeád mar eagraíocht ghairmiúil atá bunaithe ar dheonaigh agus a chuireann seirbhísí freagartha éigeandála agus tacaíocht pobail ar fáil.

Sa Phlean leag an Bord amach Cuspóirí Straitéiseach ar mhaith leis go mbainfeadh an eagraíocht amach iad. D’aithnigh an Bord trí phríomhchuspóir déag agus ceapadh roinnt straitéisí chun iad sin a bhaint amach thar shaol an Phlean agus ina dhiaidh

I bhFómhar 2004 d’athshuigh an Bord Cosanta Sibhialta roinnt ball foirne i lóistín sealadach i Roscrea, sular díláraíodh an Scoil Cosanta Sibhialta agus ceanncheathrú an Bhoird ó Bhaile Átha Cliath go háis úrscothach nua ag An mBeannach Mhór, Ros Cré. Críochnaíodh aistriú na Scoile agus na ceanncheathrún i mBealtaine 2006.

Cuspóir an Pháipéir Bháin: Leanúint ar aghaidh le nuachóiriú na bhFórsaí Cosanta trí chur i ngníomh an Pháipéir Bháin um Chosaint agus tionscnaimh nuachóirithe gaolmhara

I bhFeabhra 2000, d’fhoilsigh an Rialtas an Páipéar Bán ar Chosaint a phléann le gach gné de sholáthar agus eagraíocht cosanta agus a leagann amach an beartas ar Chosaint don tréimhse go 2010 agus é ar intinn aige leibhéal cuí cumas cosanta a chinntiú, agus é ag cuimhneamh ar an timpeallacht athraithe cosanta agus slándála abhaile agus thar lear freisin.

Leagann an Páipéar Bán béim ar an ngá le cinntiú go bhfuil Fórsaí Cosanta ag Éirinn atá eagraithe go comhghnásach agus atá inacmhainne agus inbhuanaithe agus atá in ann na róil athbhreithnithe a leagann an Rialtas a chomhlíonadh. Leag sé amach mórphleananna nua d’fhorbairt na bhFórsaí Cosanta. Áiríonn siad soláthar Buanfhórsa Cosanta le 10,500 ball foirne agus infheistíocht sábháil pá ag teacht chun cinn, chomh maith le fáltais ó dhíol maoine nach bhfuil ag teastáil, i dtrealamh agus i mbonneagar nua.

Freisin d’fhoráil an Páipéar Bán d’eagraíochtaí nua Aerchóir agus Seirbhíse Cabhlaigh (atá ar bun anois), plean eagraíochta Airm nua, struchtúir nua Fórsa Cúltaca cosanta (atá ar bun anois), agus tuilleadh forbartha ar bheartais AD do na Fórsaí Cosanta. Lean dul chun cinn mór ar gach ceann de na gnéithe sin ar aghaidh i 2005.

Cuireadh tús le hAthbhreithniú ar chur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin i Meán Fómhair 2005 faoi choimirce Coiste Stiúrtha Sibhialta/Míleata. Críochnófar an t-athbhreithniú i 2006.

Lean an clár atrealmhaithe do na Fórsaí Cosanta ar aghaidh i 2005. Lig cinneadh an Rialtais go n-athdáilfí sábháil pá ag éirí as atheagrú na bhFórsaí Cosanta a bhí leagtha amach sa Pháipéar Bán i 2000, chomh maith le fáltais ó dhíol maoine breise, d’infheistíocht in áiseanna agus i dtrealamh nua-aimseartha don leibhéal méadaithe caiteachais ar threalamh don Arm, don Aerchór agus don tSeirbhís Cabhlaigh.

Foráltar d’infheistíocht i dtrealamh nua do na Fórsaí Cosanta i bhFochinn éagsúla den Vóta Cosanta maidir le trealamh cosanta, iompar meicníoch, eitleáin, loing agus stóir cabhlaigh, trealamh innealtóireachta, cumarsáide agus Theicneolaíocht na Faisnéise agus rl. Bhain gach gné de na Fórsaí Cosanta, an t-Arm, an t-Aerchór, an tSeirbhís Chabhlaigh agus an Fórsa Cúltaca leas as an infheistíocht i dtrealamh nua.

Thar na sé bliana seo caite, caitheadh níos mó ná €200m ar cheannacht seasca is a cúig charraeir pearsanta armúrtha agus an córas diúracáin Javelin don Arm, árthaigh patróil nua don tSeirbhís Cabhlaigh agus eitleáin traenála nua don Aerchór.

Tá an clár infheistíochta ag leanúint ar aghaidh le luas. In Eanáir 2005, shínigh an tAire Cosanta conarthaí do shé héileacaptar nua (2 EC135 agus 4 AW 139) don Aerchór ar chostas thar €60m. Seachadadh an dá Héileacaptar Áirgiúlachta Éadroime (EC 135) go déanach i 2005 agus tá siad imithe isteach i seirbhís oibriúcháin. Seachadfar dhá Héileacaptar Áirgiúlachta AW 139 go Baile Domhnaill i Samhain 2006 agus seachadfar an dá cheann eile i 2007.

I Nollaig 2005, síníodh conradh le Mowag GmbH ón tSualainn do sholáthar cúig Fheithicil Armúrtha Piranha déag breise do na Fórsaí Cosanta. Tá seasca is a cúig Piranha APC curtha ar fáil ag an gcuideachta cheana le blianta beaga anuas. Faoin gconradh, soláthróidh Mowag cúig fheithicil déag, a bhfeisteofar naoi gcinn acu le Stáisiún Cianarm Kongsberg le measínghunna 12.7mm agus feisteofar sé gcinn acu le túirín Oto Melaret a bheidh armtha le gunna mór 30mm. Seachadfar na cúig fheithicil déag i 2008 agus úsáidfear iad go príomha sna róil Maoirseachta agus Réamhchuairte ar mhisin thar lear. Tá luach na conartha thart ar €36.5m CBL san áireamh.

Bíonn próiséas leantach athchóiriú fhlít na Seirbhíse Cabhlaigh ar bun. Trí mheascán de thacaíocht/chórais oibriúcháin agus threalamh agus choimeád leantach, coimeádtar cumas oibriúcháin na Seirbhíse Cabhlaigh ag leibhéal an-ard. Mar threoir ghinearálta, tá saolré árthaigh na Seirbhíse Cabhlaigh thart ar 30 bliain. Bainfidh dhá árthach an aois sin amach sa tréimhse 2007 go 2009. Tá bearta do chlár athsholáthair á bhforbairt faoi láthair.

Freisin tá fáltais leantacha trealaimh nua-aimseartha le húsáid ag saighdiúirí agus iad i mbun dualgas oibriúcháin. Baineann ceann de na tionscadail riachtanacha um trealamh a fháil le soláthar córas nua-aimseartha comhtháite cosanta agus iompar ualaigh do bhaill na bhFórsaí Cosanta. I gceist anseo, inter alia, tá trealamh cosanta pearsanta ina bhfuil armúr coirp agus clogad.

Réachtáladh comortás tairisceana i 2005 do sholáthar armúr coirp don saighdiúr aonar. Anois tá 6000 aonad curtha in ordú agus iad le seachadadh i 2006. Ina theannta, reáchtáladh comórtas tairisceana ar leith do chlogaid chun 12,000 clogad. Anois na clogaid curtha in ordú, a sheachadfar iadsan freisin i 2006.

Tosaíodh comórtas tairisceana chun an Piostal Uathoibríoch Browning FN 9 mm atá ann a athsholáthar i 2005. Tá sé beartaithe go gcuirfear ord go luath. Ina theannta cuireadh ord isteach do sholáthar 400 Measínghunna Ilchuspóireacha le seachadadh i 2006. Lean na cláir leantacha fáil trealamh Ceimice Bitheolaíocha Núicléiche (CBN) agus Trealamh Físe Oíche (TFO) orthu i rith 2005.

I bhFeabhra 2006 cuireadh conradh le haghaidh uasghradú lársaoil ar an dá eitleán Casa a oibríonn an t-Aerchór. Is é an costas ná €13.6m (gan CBL). Déanfar an obair i 2007 agus 2008. Nuair atá siad críochnaithe beidh cumas patróil feabhsaithe ag na heitleáin.
An Cuspóir Comhairle agus Tacaíochta Beartais : An comhairle agus tacaíocht beartais is fearr maidir le bainistiú cosanta a chur ar fáil don Aire Cosanta maidir le bainistiú agus an réimse iomlán de thacaí corparáideacha a chur ar fáil.”

Príomhfhreagracht de chuid na Roinne agus na bhFórsaí Cosanta ná tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil don Aire agus é ag comhlíonadh a chuid feidhmeanna, mar atá sonraithe i gCuid 2.

De réir an ráiteas misin, tá díriú na Roinne ar chinntiú go mbainistítear Cosaint go maith, go n-úsáidtear acmhainní i gceart agus go gcoimeádtar na cumais ar fad atá ag teastáil chun na feidhmeanna agus na róil atá dáilte don eagraíocht a chomhlíonadh i gceart. Maidir le beartas, tá an príomhdhíriú ar comhairle thráthúil, ábhartha agus ar ardchaighdeáin maidir le ceisteanna ar fad a bhaineann le freagrachtaí an Aire a chur ar fáil. Áirítear anseo monatóireacht agus luacháil ar an éifeachtacht lena gcuirtear an beartas i bhfeidhm sa Roinn agus sna Fórsaí Cosanta.

Is gá go mbíonn roinnt forluí idir an Cuspóir Comhairle agus Tacaíochta Beartais agus na cuspóirí straitéiseacha a pléadh thuas. Tá sé riachtanach go mbainfí na cupsóirí seo amach ionas go n-éireodh leis an gCuspóir Comhairle agus Tacaíochta Beartais agus an misean ina iomlán.

Pleanáil Gnó
Thosaigh an Próiséas Pleanála Gnó do 2005 arís le próiséas comhairliúcháin laistigh de gach ceann de Bhrainsí na Roinne ina raibh deis ag foireann cur leis an mbealach lena n-aistreodh a mBrainse cuspóirí na Roinne go plean gnímh don bhliain.

Seirbhís Custaiméra
Tar éis foilsiú céad Chairt Custaiméra na Roinne agus an Phlean Gnímh Seirbhíse Custaiméra (CSAP) do 2004-2007 i Meitheamh 2004, bhí an chuid is mó de ghníomhaíocht seirbhíse custaiméra don bhliain dírithe ar chur i bhfeidhm agus monatóireacht leantach ar an bplean..

Rinne an Roinn a dara Suirbhé Custaiméra i nDeireadh Fómhair/Samhain 2005. D’eisíodh foirmeacha suirbhé do shampla randamach 314 chustaiméir seachtrach na Roinne. I measc an daonra shamplaigh bhí baill an phobail a fuair comhfhreagras le déanaí ón Roinn, ó sholáthróirí, dhlíodóirí agus ó eagraíochtaí Rialtais eile. D’fhill 135 chustaiméir foirmeacha suirbhé líonta, ráta freagartha de 43%.

Léirigh torthaí an tsuirbhé gur thug 96% de na freagróirí an ráta Maith nó Ar Fheabhas don tseirbhís iomlán a chuir an Roinn ar fáil; méadú de 6% ar thorthaí na bliana seo caite. Chomharthaigh an suirbhé go raibh úsáid shuíomh idirlín na Roinne méadaithe ag 7% ó 2004, ach gurb é an teileafón an príomhchainéal cumarsáide fós. I suirbhé 2004, d’aithnigh roinnt custaiméirí rochtain teileafóin agus tráthúlacht an fhreagra mar réimsí ina raibh feabhas ag teastáil. Chuathas i ngleic leis na ceisteanna sin ó sin agus léirítear é seo sa chatagóir Teaghmháil Teileafóin i suirbhé 2005 áit a bhfuil na méanrátaí do “Sásta” nó “An-Sásta” méadaithe ag 5% ó 2004. Cuireadh tráchtais a fuarthas sa suirbhé i dtaobh na seirbhísi a chuir Brainsí aonar ar fáil ar ais do na Brainsí a bhí i gceist ionas go dtógfaidís gníomh cuí.

Tá torthaí Suirbhé Custaiméra 2005 maidir le caidreamh teileafóin agus cumarsáid scríofa, agus rátú iomlán ár seirbhíse ag custaiméirí tabhartha sna cláir thíos
Saoráil Faisnéise

Tháinig laghdú ar an líon iarratais Saorála Faisnéise a fuarthas i 2005 ag 19% ó líon iomlán 2004 (49). Seo a leanas sonraí na hachoimre: -


Iarratais FaighteBronntaBronnta i bPáirtDiúltaitheAistritheTarraingthe siar nó láimhsithe taobh amuigh de SFCríochnaithe
41
15
8
6
5
5
36
Nóta: Tógadh cuid de na hiarratais a fuarthas go déanach i 2005 ar aghaidh go 2006.

Forbairt Acmhainní Daonna

Mar a luaigh Ráitis Straitéise leantacha agus an Páipéar Bán, meastar go bhfuil bainistiú agus forbairt foirne riachtanach ionas go n-éiríonn lenár misean. Maidir leis an státsheirbhís, rinneadh athruithe móra i réimse na n-acmhainní daonna le blianta beaga anuas, lena n-áirítear roghnú d’ardú céime trí hagallamh iomaitheach agus mórinfheistíocht in oiliúint agus i bhforbairt chun cinntiú go dtugtar an deis don fhoireann ar fad a gcumas iomlán a bhaint amach. Tá cur i bhfeidhm na Straitéise Acmhainní Daonna leantach.

Ar an taobh míleata, bhí mórfhorbairtí fós, rinneadh tuilleadh forbartha ar pholasaithe AD agus críochnaíodh Straitéis AD na bhFórsaí Cosanta go luath i 2006.

Oiliúint & Forbairt Státseirbhíse

I 2005, d’éirigh leis an Roinn arís an creidiúnú FÁS Feabhas Trí Dhaoine (ETP) a choimeád. Agus scóir airde bainte amach aici go comhsheasmhach sa mheasúnú sin de chuid FÁS ó 2001, bronnadh creidiúnú ETP ar an Roinn le haghaidh tréimhse dhá bliana. Ina theannta, choimeád an Rannóg Oiliúna agus Forbartha an creidiúnú ISO 9001:2000. Aithníonn na gradaim ETP agus ISO ár n-éifeachtacht agus muid ag comhlíonadh riachtanais oiliúna na foirne a aithníodh trí Chóras Bainistíochta agus Forbartha Gníomhúcháin (CBFG) na státsheirbhíse.

Cuireadh 167 gcúrsa oiliúna san iomlán ar fáil i 2005 agus d’fhreastal 998 nduine san iomlán orthu. Chlúdaigh na cúrsaí réimse leathan ceisteanna lena n-airítear Cuntasaíocht Rialtais, Cánachas, Reachtaíocht, Saoráil Faisnéise, Anailís Beartais, TF, Sláinte agus Sábháilteacht, Feabhsú Próiséas, Scileanna Bainistíochta Lárnacha agus Oiliúint Tacaíochta Gnó.

As na cúrsaí a cuireadh ar fáil,

o Rinne oiliúnaithe intí 44% díobh;
o Rinneadh 22% díobh intí ag oiliúnaithe seachtracha;
o Rinneadh 34% díobh go seachtrach ag oiliúnaithe seachtracha.

San iomlán, d’infheistíodh 4.9% de phárolla na Roinne in oiliúint agus i bhforbairt i 2005, figiúr a chuaigh thar an sprioc de 4% a leag an Rialtas.


Comhionannas
Is é beartas na Roinne ná go dtabharfaí deiseanna comhionanna agus go gcaithfí go comhionann le gach ball foirne agus leanaimid orainn ag cur comhionannais chun cinn agus ag tacú le tionscnaimh atá dírithe ar chomhionannas deiseanna a bhaint amach sa tseirbhís phoiblí. Léiríonn Straitéis Acmhainní Daonna an staid beartais sin agus tógann sé san áireamh clár gnímh dearbhaithe (ag teacht thar chonstaicí i gcoinne dul chun cinn gairme) chun dul i ngleic le ceisteanna mar cur i bhfeidhm sprioc an Rialtais go líonfadh mná tríú de phoist sa ghrád Príomhoide Cúnta laistigh de 5 bliana. Tá an sprioc bainte amach anois, tá 33% de na poist seo ag mná faoi láthair.

Ina theannta, is mná iad 4 dár 12 Phríomhoifigeach – méadú faoi cheathair ón staid i 2003.

Creidimid nach amháin go n-aithníonn agus go ráthaíonn ár gcur chuige leathan i dtreo comhionannais cearta comhionanna dár bhfoireann ar fad ach cinntíonn sé freisin go dtugaimid an deis dóibh a gcumas iomlán a bhaint amach agus cur go hoptamach le rath na heagraíochta. Leanann an Roinn uirthi ag sárú sprioc an Rialtais ar fhostaíocht daoine faoi mhíchumas.

Comhpháirtíocht

Státsheirbhís
Lean fochoistí Bhaile Átha Cliath agus na Gaillimhe, a bhunaigh an Príomhchoiste Comhpháirtíochta i 2002, orthu ag feidhmiú go héifeachtach i 2005 trí dhul i ngleic le ceisteanna áitiúla éagsúla ar bhealach éifeachtach agus cuimsitheach. Freisin lean obair fochoistí eile, lena n-airítear an Coiste Comhshaoil agus Tíosachta ar Fhuinneamh, agus an Coiste Sláinte agus Sábháilteachta, ar aghaidh i rith na bliana.

Leanann an Fhoireann Tionscadail Córas Bainistíochta agus Forbartha Gníomhúcháin (CBFG) air ag bualadh de réir mar atá ag teastáil.

Tar éis Chinneadh an Rialtais i Nollaig 2003 foireann státsheirbhíse a bhí bunaithe i mBaile Átha Cliath a dhílárú go dtí An Droichead Nua, cinneadh gur ceart don Chomhchoiste Comhpháirtíochta príomhról a ghlacadh sa phróiséas, go príomha mar an bpríomhfhóram do spaipeadh eolais ar an tionscadal athshuí agus leanann an Coiste air sa ról seo de réir mar a thagann forbairtí eile chun cinn.

Fostaithe Sibhialta
Tá an fórsa saothair fostaithe sibhialta imlonnaithe sna hionaid mhíleata éagsúla ar fud na tíre. Leanann an próiséas Comhpháirtíochta air ag imirt ról tábhachtach i gceisteanna áitiúla a réitiú agus cuireann sé fóram um idirphlé ar fáil ag leibhéal áitiúil.

Bainistíocht Airgeadais

Ba é méid iomlán ollchaiteachas na Roinne ar na Vótaí Cosanta agus Phinsean an Airm ná €921m i 2005. Tá córais mhaithe bainistíochta airgeadais agus cuntasaíochta riachtanach chun cinntiú go gcaitear an caiteachas ar fad i gceart agus go dtugtar cuntas ceart air. Lean obair ar aghaidh i rith 2005 ar réitiú i gcomhar athsholáthar córais airgeadais na Roinne ag córais nua Creat Faisnéise Bainistíochta (MIF), a thagraítear dóibh thíos.

Lean iarrachtaí ar aghaidh i rith 2005 chun íocaíocht leictreonach a mholadh mar an modh íocaíochta tuarastail agus pá roghnaithe agus roghnaigh líon méadaithe an modh íocaíochta sin. Íoctar 97% de státsheirbhísigh na Roinne go leictreonach. Ina theannta, ó Shamhain 2004 faigheann na fostaithe Cosanta ar fad a n-íocaíochtaí caiteachais ar bhealach leictreonach amháin.

Freisin tá áis ar bun d’íocaíocht leictreonach sholáthróirí na Roinne agus tá glacadh an mhodha seo ag méadú freisin.

Mar chuid den tionscnamh Creat Faisnéise Bainistíochta atá ar fud na Státsheirbhíse, lean an Roinn agus na Fórsaí Cosanta orthu ag úsáid Oracle EMEA chun córais nua airgeadais agus faisnéise bainistíochta a chur isteach. Rinneadh obair deartha agus tógála maidir le hathruithe, comhéadain agus tuairiscí go luath sa bhliain. Ina dhiaidh seo, rinneadh tastáil glactha ó Mheán Fómhair go Nollaig mar réitiú le dul beo i 2006. Fuarthas agus coimisníodh an ailtireacht theicniúil i rith 2005. Chuaigh Pas 1 de MIF beo ar 9 Eanáir 2006.

I rith 2005, ina theannta lena gcuid oibre leantaí, chuir foireann i ngach rannóg den Bhrainse Airgeadais cúnamh ar fáil don fhoireann tionscadail MIF.

Iniúchadh Inmheánach

Aonad neamhspleách a thugann tuairisc go díreach don Ard-Rúnaí atá i Rannóg Iniúctha Inmheánaigh na Roinne. Mar sholáthróir seirbhíse, cloíonn an Rannóg leis na Caighdeáin Cleachtais Ghairmiúil mar a leag Institiúid na n-Iniúchóirí Inmheánacha trí gníomhaíocht dearbhaithe agus comhairlithe neamhspleách agus oibiachtúil atá ceaptha chun luach a chur le hoibríochtaí na Roinne trí luacháil agus feabhsú ar éifeachtacht na bpróiséas bainistíochta priacal, rialaithe agus rialúcháin sa Roinn, a chur ar fáil don bhainistíocht, bainistíocht shibhialta agus mhíleata araon. Oibríonn an Rannóg de réir plean iniúctha bliantúil a chlúdaíonn réimse córas, géillte agus iniúchaidh stór. Faomhann an tArd-Rúnaí an plean roimh ré. Rinne an Rannóg clár iniúctha de 170 iniúchadh i 2005.

Déanann Coiste Iniúctha na Roinne athbhreithniú ar obair na Roinne ar bhonn leantach. Tá an tUas. Brian McDonnell Iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Údarás Eitlíochta na hÉireann ina chathaoirleach ar an gCoiste seo, a chloíonn le moltaí Tuarascáil Mullarkey. Is iad na baill eile ná beirt Rúnaí Cúnta na Roinne agus a Ceann Seirbhísí Corparáideacha, Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht) agus Stiúrthóir Riaracháin na bhFórsaí Cosanta agus an tUas. John Blyth, Cuntasóir Gairmiúil atá imithe ar scor. Feidhmíonn ceann na Rannóige Iniúctha Inmheánaigh mar rúnaí don Choiste.

Íocaíocht Phrompa Cuntas

Géilleann an Roinn d’fhoralacha an Achta um Íocaíocht Phrompa Cuntas 1997 agus Rialacha an Chomhpobail Eorpaigh (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002. Is é polasaí na Roinne gach sonrasc a shocrú go prompa agus aird ar théarmaí conartha áit a mbaineann siad, ar chleachtais maithe airgeadais agus bainistíochta airgid agus ar fhorálacha an Achta agus na Rialacha. Tá gnáthaimh chun géilleadh leis an reachtaíocht a chinntiú ar bun agus cuireann siad dearbhú réasúnta ach nach dearbhú iomlán é ar fáil i gcoinne neamhghéillte ábhartha.

Tugtar staitisticí Íocaíochta Prompa do 2005 sa chlár seo a leanas:
Líon iomlán sonrasc a próiseáladh

Luach iomlán íocaíochtaí

Líon iomlán íocaíochtaí déanacha

Luach iomlán íocaíochtaí déanacha

Luach íocaíochtaí déanacha mar % d’iomlán na n-íocaíochtaí

Méid úis íoctha

Méid úis mar % d’iomlán na n-íocaíochtaí
57,394

€203m

88

€0.70m

0.34%

€2,354

0.001%


Teicneolaíochtaí na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC) agus ríomh-Rialtas

Tacaíocht córas airgeadais agus riaracháin
Bhí tacaíocht leantach agus coimeád do gach córas airgeadais agus riaracháin fós ina bpríomhthosaíochtaí maidir le maoiniú agus baill foirne i 2005. Mórthosaíocht don bhliain ab ea roghnú deireanach, cur isteach agus coimisiniú bonneagar teicniúil nua don Chreat Faisnéise Bainistíochta, agus béim faoi leith ar chomhtháthú feidhmiúcháin shibhialtacha agus mhíleata, agus eagrú foirne tacaíochta agus forbartha teicniúla ón dá thaobh den eagraíocht Cosanta. I 2005, chaith an Roinn thart ar €1.6m ar theicneolaíocht na faisnéise, threalamh oifige agus ábhair inchaite a bhaineann leo chun freastal ar éilimh seirbhíse agus chun nuashonrú agus nuachóiriú bainistíochta agus slándála líonra a dhéanamh.

Ríomh-Rialtas agus Sochaí an Eolais
Lean rannpháirteachas na Roinne sa chlár ríomh-Rialtas ar aghaidh i rith 2005, agus tá uasghrádú déanta ar na léibhinn theicniúla a chuireann ar chumas bainisteoirí gnó seirbhísí leictreonacha a thabhairt, agus táthar fós á nuachóiriú de réir tionscnaimh lárnacha rialtais.

Teileachumarsáid agus líonraí
I rith 2005, bhí an bhéim fós ar shlándáil TF, mar gheall ar an mbagairt mhéadaithe ar chórais TF go domhanda agus mar thoradh ar an spleáchas ard ar Líonra Príobháideach Fíorúil an Rialtais. Áiríonn bearta réamhghníomhacha úsáid cuideachtaí slándála speisialaithe agus uasghrádú mór ar gach leibhéal slándála, ballaí dóiteáin, scagairí agus bogearraí víris a bhrath. Cuireadh tús le hiniúchadh slándála agus é mar aidhm aige teistiú ISO 17799 a fháil. Cinntíonn monatóireacht leantach ar réitigh go bhfaigheann an Roinn an t-uasluach ar airgead thar réimse soláthróirí seirbhíse.

Bainistíocht Maoine

Dúshlán mór atá i mbainistíocht éifeachtúlach agus éifeachtach phórtfóilió maoine na Roinne. I dteannta le tailte agus maoin a ligint ar chíos agus a léasú, diúscarann an Roinn maoin nach bhfuil ag teastáil dá riachtanais mhíleata. Lean an Roinn uirthi ag comhoibriú le Ranna eile agus gníomhaireachtaí Stáit trí áiseanna Cosanta a chur ar fáil do chuspóirí éagsúla; lóistín do lucht iarrtha tearmainn, soláthar raon lámhaigh do na Gardaí, agus áiseanna do na meáin, léiriú scannán, agus rl..

Agus í ag cuimhneamh ar ár maoin a choimeád ar bhealach atá neamhdhíobhálach don timpeallacht, féachann an Roinn chuig cur chuige “timpeallachta inbhuanaithe” a choimeád agus an tírdhreach nádúrtha a choimeád de réir bheartas an Rialtais mar atá leagtha amach sa Phlean Oidhreachta Náisiúnta agus sa Phlean Bithéagsúlachta Náisiúnta.

I 2004, d’fhaomh an Rialtas dréachtú Bille chun foráil, inter alia, do bhunú comhlachta réachtúil chun Currach Chill Dara, ach amháin Campa Míleata an Churraigh a bhainistiú. Tosaíodh obair i rith 2005 ar dhréachtú an Bhille, atá beartaithe le foilsiú i 2006..

Mar chuid de Thionscnamh Tithíochta Inacmhainne an Rialtais, aontaíodh ar scaoileadh mhaoin na Roinne ag Beairicí Magee, Cill Dara, Baile Mhic Gormáin, Contae na Mí agus Ospidéal Míleata Naomh Bricin i mBaile Átha Cliath agus cuid den Pháirc Campa, Bearicí Uí Choileáin, Corcaigh. Tá siad seo á leanúint i dteannta leis na gníomhaireachtaí ábhartha.

Éilimh cailliúna éisteachta agus timpiste ginearálta

Cailliúint Éisteachta
Tugann an Ráiteas Straitéise Reatha tús áite don ghá le héilimh cailliúna éisteachta a dhiúscairt ar bhealach cothrom atá éifeachtach ar chostas.

Faoi 31 Nollaig 2005, lóistéail baill reatha agus iarbhaill na bhFórsaí Cosanta 16,755 éileamh san iomlán do chailliúint éisteachta a raibh sé líomhanta gur tarraingíodh é i rith seirbhíse míleata. Bhí 15,579 n-éileamh diúscartha, trí shocrú go príomha, bhí 1,176 éileamh fós ann ag deireadh na bliana. Ar an iomlán, d’íocadh €185.8m mar dhamáistí, agus ba é méid iomlán chostais dhlithiúla na ngearánaithe ná €94.7m eile. Ba é iomlán an chaiteachais ar éilimh cailliúna éisteachta ar 31 Nollaig 2005 ná €280.5m. Ag deireadh na bliana, bhí an Roinn ag fáil éileamh nua ag meánráta de níos lú ná ceann amháin sa choicís. Léirigh sé seo gur leathadh meánráta 2004.

Coinníodh an leibhéal candaim i gcásanna cailliúna éisteachta a bronnadh ná a socraíodh ag meánleibhéal de €6,056 móide costais i 2005. Ba é iomlán an chaiteachais ar éilimh cailliúna éisteachta a críochnaíodh i rith na bliana ná €1.51 mhilliún lena n-airítear thart ar €1.02 mhilliún i gcostais dhlithiúla.

Ó dúnadh an Scéim Socraíochta Luaithe ar 26 Iúil 2002, lóisteáladh 224 éileamh. Faoi dheireadh 2005 bhí 104 acu sin diúscartha, ag tarraingt siar na ngearánaithe go príomha.

Mar mhéadú ar Ordú Tairmligin 2001, thairmlig an Roinn bainistíocht gach éileamh cailliúna éisteachta reatha agus nua do Ghníomhaireacht Éilimh an Stáit (SCA) le héifeacht ó 1 Meán Fómhair 2005. D’aistríodh 478 gcomhad cailliúna éisteachta don SCA ag an uair sin.


Éilimh Ghinearálta

Ó Nollaig 2001, tá bainistíocht thromlach na n-éileamh nua (nach mbaineann le cailliúint éisteachta) a lóisteáladh i gcoinne an Aire Cosanta tairmligthe do Ghníomhaireacht Éilimh an Stáit (SCA). Bunaíodh an SCA faoin Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiunta (Leasú), 2000.

I rith 2005, cuireadh 171 éileamh chuig an nGníomhaireacht. Cuireadh críoch le 92 chás san iomlán i rith na tréimhse seo. Ba é líon iomlán an chaiteachais ar éilimh a chríochnaigh an Ghníomhaireacht i rith 2005 ná €1.07m, móide €0.23m i gcostais dhlithiúla.

Maidir le héilimh (nach mbaineann le cailliúint éisteachta) nár tarmligeadh don SCA, cuireadh críoch le 37 n-éileamh i 2005 agus fágadh 425 éileamh gan socrú ag deireadh na bliana. Ba é iomlán an chaiteachais i 2005 ar na héilimh seo ná €1.89m, móide €0.31m i gcostais dhlithiúla.


Bunú Brainse Reachtaíochta

In Aibreán 2005 cruthaíodh Brainse Reachtaíochta tiomanta sa Roinn chun acmhainní tiomanta a chur i bhfeidhm ar an athbhreithniú ar leasú reachtaíochta agus rialúcháin. I dteannta le leanúint ar aghaidh le hathbhreithniú agus athscríobh leantach sraith Riaracháin (‘A’) Rialacha na bhFórsaí Cosanta, tabharfaidh an Brainse faoi thionscadal a phléann le hathbhreithniú ar ghnéithe bainistíochta agus riaracháin an Achta Cosanta 1954 (mar atá leasaithe). Freisin dáileadh an fhreagracht as Cuid V (Disciplín) den Acht Cosanta 1954 a athscríobh ar na mBrainse sin. Mórchlár oibre atá anseo, ar cosúil go dtarraingeoidh sé isteach athscríobh ar, nó athdhéanamh, rialachán a phléann le Cumhachtaí Reachtúla, Disciplín agus Cúirteanna Imeachta. D’fhaomh an Rialtas dréáchtú an Bhille seo mar thosaíocht i Meitheamh 2005.

Clár simpliú agus leasú reachtaíochta

Lean Foireann Tionscadail mhíleata na státheirbhíse a bunaíodh i 2003 chun Rialacháin na bhFórsaí Cosanta agus Treoracha Riaracháin míleata a athscríobh agus a shimpliú ar aghaidh lena cuid oibre i 2005.

Cuid 4: Forbairtí Eile i 2005

Íocaíocht as Tionlacain Airgid faoi Bhealach ag na Fórsaí Cosanta

I measc na ról a dháileann an Rialtas do na Fórsaí Cosanta ná cúnamh a chur ar fáil don chumhacht shibhialta. I gcleachtas séard atá i gceist anseo ná cúnamh a chur ar fáil ar iarratas, don Gharda Síochána a bhfuil príomhfhreagracht orthu as dlí agus ord, lena n-airítear slándáil inmheánach an Stáit a chosaint. Cuidíonn na Fórsaí Cosanta leis na Gardaí le dualgais mar seachadtaí airgid a thionlacan chuig bainc, oifigí poist agus institiúidí eile.

Ó lár na 1990í, íocann na Bainc ranníocaíocht bhliantúil de €2.86m don Roinn i dtaobh tionlacain airgid a chur ar fáil. Leag an tAire Airgeadais an méid seo i mbuiséad 1995 agus níor athraíodh é ó sin. Ceapadh ranníocaíocht na mBanc chun na costais iomlána don Stát as tionlacain airgid a chur ar fáil a chlúdú i bpáirt. Nuair a tugadh isteach é chlúdaigh an ranníocaíocht thart ar 72% den chostas iomlán a éiríonn do na Fórsaí Cosanta. Ach, tá leibhéal coibhneasach na ranníocaíochta laghdaithe go fírinneach thar na blianta go dtí gurbh amhlaidh nach raibh sé ag clúdú ach 43% de na costais iomlána.

Threoraigh an tAire don Roinn plé le Cónaidhm Baincéirí na hÉireann (IBF) a thosú, agus é ar intinn acu an ranníocaíocht a mhéadú. Síníodh comhaontas sonraithe foirmeálta ar 11 Bealtaine 2005.

Forálann an comhaontas 5-bliana sin go n-íocfaidh na Bainc na fíorchostais iomlána a tharraingíonn an Fórsaí Cosanta agus iad a cur tionlacain airgid ar fáil. Íocfar costais i dtaobh gach bliana féilire ar 1 Meitheamh na bliana dar gcionn agus gan é a bheith níos déanaí. Ar iarratas an Bhainc, aontaíodh an chéad íocaíocht a chur siar don dáta sin chun riaradh ar fhráma ama buiséadaithe agus cuntasaíochta an Bhainc. Mar mhalairt ar aontú leis an gcur siar sin, idirbheartaíodh íocaíocht idirthréimhseach, le híoc roimh dheireadh 2005, mar chuid den chomhaontú iomlán. I 2005, i dteannta leis an íocaíocht idirthréimhseach aontaithe de €1m, thug na Bainc íocaíocht bhliantúil de €2.86m, a chuir an ranníocaíocht iomlán suas le €3.86m.

Cinnfear na costais do na Bainc gach bliain sa todhchaí de réir na bhfíorchostas a tharraing na Fórsaí Cosanta agus iad ag cur tionlacain airgid ar fáil sa bhliain roimhe. Tugadh an chéad íocaíocht faoin gcóras nua i mBealtaine 2006 nuair a d’íoc na Bainc €6.03m don Roinn Cosanta.

Tagarmharcáil agus Sustaining Progress

Brathann íocaíocht céimeanna deireanacha na méaduithe Tagarmharcála agus an bhabhta ginearálta méaduithea aontaíodh mar chuid de Sustaining Progress, i gcás gach earnála, eagraíochta agus gráid, ar fhíorú comhoibriú sásúil le solúbthacht agus athrú leantach, chur i bhfeidhm sásúil an chláir um nuachóiriú agus choimeád caidreamh tionsclaíoch daingean agus gan aon gníomh tionsclaíoch i dtaobh ceisteanna a chlúdaigh Sustaining Progress bheith ann.

Léirítear na riachtanais sin i ngníomhartha agus i ngealltanais faoi leith atá chumhdaithe sna Pleanann Gnímh atá ar bun ar thaobh státsheirbhíse na Roinne agus sna Fórsaí Cosanta. Don státsheirbhís, déanann Grúpa Fíorú Feidhmiúcháin na Státsheirbhíse measúnú ar dhul chun cinn i gcoinne an Phlean Gnímh agus cleachtann comhlacht cosúil leis an ról sin i dtaobh na bhFórsaí Cosanta.

I 2005, d’fhíoraigh an dá chomhlacht gur dhlisteanaigh dul chun cinn ar chur i bhfeidhm íocaíocht na Tagarmharcála ar fad agus na méaduithe ginearálta ar phá ag éirí.

I rith na bliana, thángthas ar chomhaontú, trí mheicníocht an Joint Industrial Council (JIC), le hionadaithe foirne maidir leis an nuachóiriú agus solúbthacht agus athrú atá ag teastáil ó bhaill foirne sibhialta chun cur ar chumas íocaíochtaí a thabhairt faoi na comhaontaithe Sustaining Progress agus Tagarmharcála. Tá géilleadh iomlán don chlár aontaithe nuachóirithe, solúbthachta agus athruithe mar choinníoll d’íocaíocht na ngradam céimnitheach atá leagtha amach sa chomhaontú agus tá sé faoi réir fíorú feidhmiúcháin mar atá leagtha amach i Sustaining Progress. Tá na híocaíochtaí ar fad go dtí seo tabhartha.

Scéim pinsin um Phearsanra Míleata

Mar thoradh ar chinntí éagsúla an Rialtais maidir le Tuarascáil Dheireanach an Commission on Public Service Pensions agus tar éis achtachán Acht Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004, bainfidh íosaois pinsin de 50 i gcomhthéacs na scéime pinsin nua a thabharfar isteach do phearsanra míleata nua a earcóidh na Fórsaí Cosanta ó 1 Aibreán 2004. Lean plé leis na Comhlachais Ionadaíocha maidir le téarmaí na scéime pinsin nua ar aghaidh i rith 2005. Táthar ag súil go gcríochnófar an scéim nua seo sa dara leath de 2006

Dílárú

I Nollaig 2003, d’fhoráil cinneadh an Rialtais do dhílárú cheanncheathrú na Roinne i mBaile Átha Cliath chuig An Droichead Nua agus do dhílárú Cheanncheathrú na bhFórsaí Cosanta chuig an gCurrach.

Tá an Grúpa Feidhmiúcháin Cosanta sibhialta-míleata a bunaíodh i 2003 fós i bhfeidhm. I 2004, ceapadh Sracphlean Feidhmiúcháin cuimsitheach agus cuireadh isteach é chuig an Grúpa Feidhmiúcháin Díláraithe (DIG). Rinneadh nuashonrú ar an bplean ó sin agus leanann cur i bhfeidhm ar aghaidh. I 2005, bunaíodh Aonad Díláraithe laistigh den Roinn agus tá aistriú foirne isteach agus amach ón Roinn mar réitiú do dhílárú fós ar bun.

Acht an Ombudsman

D’éascaigh agus thacaigh an roinn le bunú Oifig an Ombudsman. Ceapadh an chéad Ombudsman do na Fórsaí Cosanta, Paulyn Marrinan Quinn, Uasal i Meán Fómhair 2005.

1


Aguisín 1: An Cuspóir Slándála


An Cuspóir Slándála
StraitéisíTáscairí FeidhmiúcháínStádas Reatha
Measúnú agus Comhairle Bagartha: Athbhreithniú leantach ar an timpeallacht slándála agus cosanta agus ar chur ar fáil comhairle
  Athbhreithniú ar gheallúintí slándála ATCP na bhFórsaí Cosanta
Cur ar fáil comhairle thráthúil, ábhartha agus ar ardchaighdeán

Athbhreithniú le críochnú faoi dheireadh Mhí na Nollag, 2005
Comhairle curtha ar fáil mar atá ag teastáil

Athbhreithniú ar bun agus le críochnú faoi dheireadh Mhí na Nollag, 2006
Na NA
  Comhairle don Aire ar rannpháirteachas na bhFórsaí Cosanta i misean údaraithe ag na NA

Riar gnáthaimh faofa um imlonnaithe na bhFórsaí Cosanta thar lear
Cur ar fáil comhairle thráthúil, ábhartha agus ar ardchaighdeán

Críochnú gnáthaimh faofa ar bhealach tráthúil de réir riachtanais an Rialtais agus an Oireachtais
Ar bun


Mar atá ag teastáil
CSCE:
  Ionchur na bhFórsaí Cosanta don Chuspóir Ceannlíne
Comhairle don Aire ar cheapadh beartais agus freagraí féideartha
Fáil leantach


Cur ar fáil comhairle thráthúil, ábhartha agus ar ardchaighdeán
Fáil leantach


Mar atá ag teastáil
PfP:
  2005 - 2006 Clár Comhpháirtíochta Aonar (IPP)

  Tuilleadh clár
  Réitiúcháin i gcomhair rannpháirteachais in oibríochtaí tacaíochta síochána ilnáisiúnta
  Críochnaithe


  Críochnaithe mar atá ag teastáil

  Éifeachtach agus éifeachtúlacht mhéadaithe rannpháirteachais agus feabhsúchán i gcomh-inoibritheacht
  Críochnaithe


  Mar atá ag teastáil

  Ar bun
  Seirbhísí Eile
   Pleanáil Éigeandála
    Cur ar fáil tacaíochta/freagra éifeachtach éigeandála ag na Fórsaí Cosanta

   Comhordú fhreagra na bhFórsaí Cosanta
   Éileamh ar Fhórsaí Cosanta i ról tacaíochta éigeandála aitheanta i bpleananna treoirghníomhaireachta

   Coimeádann na Fórsaí Cosanta na hacmhainní agus na cumais riachtanacha

   Tá fophleananna cuí ar bun
   Dréachtmheabhráin Tuisceana le críochnú le treoirghníomhaireachtaí faoi Mheitheamh 2006 & Comhaontaithe Leibhéal Seirbhíse críochnaithe agus i bhfeidhm faoi dheireadh 2006

   Cuirtear cúnamh cuí Fórsaí Cosanta ar fáil ar bhealach tráthúil agus sásúil
    Comhaontaithe Leibhéal Seirbhíse (CLS)
     CLS Aonad Aerthacaíochta Garda
     CLS Iascaigh
   CLS Aer-otharchairr

    CLS Seirbhísí Mara

     CLS Slándála Mara
     CLS ag feidhmiú go sásúil

     CLS ag feidmiú go sásúil

     CLS Dréachtúil reatha le síniú go foirmeálta faoi lár 2005

     CLS Dréachtúil le haontú faoi dheireadh Meán Fómhair 2005

     CLS Dréachtúil le haontú faoi lár 2005
     CLS ag feidhmiú go sásúil

     CLS ag feidhmiú go sásúil – athdhréachtadh beartaithe ag an Roinn Cumarsáide, Mara & Acmhainní Nádúrtha á scrúdú

     CLS ag feidhmiú go sásúil ó Mheán Fómhair 2005

     CLS Dréachtúil le haontú faoi dheireadh 2006

     CLS Dréachtúil le haontú faoi dheireadh 2006

     An Cuspóir Pleanála Éigeandála

     Straitéisí Táscairí FeidhmiúcháinStádas Reatha
     Cur chuige níos réamhghníomhaí i dtreo stiúrú pleanála éigeandála a ghlacadh trí idirghníomhú le príomh-rannpháirtithe i Ranna Rialtais eile agus príomhúdaráis phoiblí Cur chun cinn timpeallachta éascaithe agus forbairt muiníne níos fearr as an bpróiséas pleanála éigeandála Ar bun
     Na tacaí riachtanacha a chur ar fáil do Tháscfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, a bhfuil an tAire Cosanta ar Phleanáil Éigeandála ina chathaoirleach air agus don Ghrúpa Oibre Idir-ranna ar Phleanáil Éigeandála Bunú agus coimeád clár teagmhála pleanála éigeandála trí chruinnithe rialta Tháscfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála agus an Ghrúpa Oibre Idir-ranna ar Phleanáil Éigeandála Ocht gcruinniú de Tháscfhórsa an Rialtais agus seacht gcruinniú den Ghrúpa Oibre Idir-ranna réachtálta i 2005
     Féachaint thar na socruithe pleanála éigeandála i Ranna Rialtais agus údaráis phoiblí faoina gcoimirce. Cruinnithe rialta agus coinneáil ghníomhach ar na ceisteanna atá ag éirí


     Cur ar fáil tuarascálacha bliantúla don Rialtas
     Airítear sna príomhcheisteanna a bhreathnaigh an Táscfhórsa orthu Fliú na n-Éan, an Paindéamach Fliú, forbairt Feachtais Eolais Phoiblí, bunú Ionad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandála agus Athbhreithniú ar an gCreat do Fhreagra Comhordaithe do Mhóréigeandáil. Tionóladh cruinnithe speisialta do choimriú ar Thimpiste Bus na hUaimhe agus Bhuamáil Londain

     Cuireadh an ceathrú Tuarascáil Bliantúil rúnda ar Phleanáil Éigeandála i láthair an Rialtais i Nollaig 2005
     Glacadh le meicníochtaí dearbhaithe chun feabhsú leantach a dhéanamh ar na feidhmeanna pleanála éigeandála laistigh de Ranna Rialtais agus phríomhúdaráis phoiblí eileAthbhreithnithe agus luacháil rialta ar shocruithe pleanála agus freagra éigeandála an Rialtais trí chláir maoirseachta bliantúla


     Tríu sraith maoirseachta le críochnú faoi dheireadh 2005
     Rinnedh mioncheageartú agus forbairt bhreise ar na meicníochtaí chun an próiséas a stiúradh i 2005.     Bhí sraith cruinnithe déthaobhacha idir an Oifig um Pleanáil Éigeandála agus na príomhranna Rialtais a raibh róil threoracha nó tacaíochta acu sa phróiséas pleanála éigeandála i gceist sa phróiséas maoirseachta.

     Críochnaíodh an próiséas maoirseachta agus threoraigh na haschuir cuid mhór den Tuarascáil Bhliantúil Rúnda don Rialtas ar Phleanáil Éigeandála

     Mar thoradh ar an bpróiséas maoirseachta mioncheagartaíodh agus feabhsaíodh an próiséas. Déanfaidh athbhreithniú leantach tuilleadh forbartha ar an bpróiséas sa todhcaí
     Treoir Straitéiseach ar Phleanáil Éigeandála (SEPG) a chur ar fáil do Ranna Rialtais agus phríomhúdaráis phoiblí eile agus é mar aidhm bainistíocht éifeachtach ar an bpróiséas pleanála éigeandála a bhaint amach

     (D’eisíodh an chéad cháipéis Treorach dá leithéad i Nollaig 2004)
     Aithneoidh athbhreithniú rialta aon treoir bhreise a bhfuil forbairt ag an nGrúpa Oibre Idir-ranna ag, eiseoidh mar atá cuí, ag teastáil uaidh. Réimse leantach d’athbhreithniú agus fhorbairt é seo agus déanfar athbhreithniú ar an SPEG i 2006 de reir an ‘Creat do Bhainistíocht Móréigeandálacha in Éirinn’ nua

     An Cuspóir Cosanta Sibhialta
     Straitéisí Táscairí FeidhmiúcháinStádas Reatha
     Cur ar fáil comhairle agus tacaíochta beartais don Aire Cur ar fáil comhairle thráthúil, ábhartha ar ardchaighdeán Comhairle agus tacaíocht mar atá ag teastáil
     Cur ar fáil comhairle agus tacaíochta do Chosaint Shibhialta Pléadh le ceisteanna ar bhealach tráthúil agus gairmiúil Comhairle agus tacaíocht curtha ar fáil mar a bhí ag teastáil

     Cuspóir an Pháipéir Bháin

     StraitéisíTáscairí FeidhmiúcháinStádas Reatha
     Cur ar fáil comhairle agus tacaíochta beartais don Aire Cur ar fáil comhairle thráthúil, ábhartha ar ardchaighdeán Comhairle curtha ar fáil mar a bhí ag teastáil
     Clár Infheistíochta Bhonneagar agus Threalamh na bhFórsaí Cosanta
     Clár 2005
     Clár 2006
     Clár 2007
     Curtha i bhfeidhm faoi dheireadh 2005
     Curtha i bhfeidhm faoi dheireadh 2006
     Curtha i bhfeidhm faoi dheireadh 2007
     Críochnaithe de réir sceidil
     Ag dul i dtreo críche de réir sprice
     Forbairt BAD na bhFórsaí Cosanta Foilsithe faoi dheireadh 2007Straitéis curtha ar fáil go luath I 2006.

     Dréacht dheireanach ag na hÚdaráis Mhíleata
     Atheagrú an ChúltacaSceideal de réir plean curtha i bhfeidhm Seoladh struchtúr nua eagraíochta RDF i nDeireadh Fómhair 2005. Tá gnéithe eile den Phlean de réir sceidil.
     Athbhreithniú ar an bPaipéar BánAthbhreithniú críochnaithe faoi dheireadh 2006 Athbhreithniú ar bun agus de réir sprice

     An Cuspóir Tacaíochta agus Comhairle Beartais


     StraitéisíTáscairí FeidhmiúcháinStádas Reatha
     Straitéis AD agus Straitéis Oiliúna agus Forbartha 2004-2008
     PMDS (an ceathrú bliain ag feidhmiú)


     Leathnú PMDS do fhoireann Seirbhísí agus Glantacháin

     Comhtháthú iomlán aiseolas suas sa tsraith PMDS

     Luacháil leantach ar PMDS trí Fhoireann Tionscadail PMDS bunaithe ar chompháirtíocht
      Clár oiliúna agus forbartha

      Infheistíocht in oiliúint agus i bhforbairt

      Creidiúnú Feabhas Trí Dhaoine

      Creidiúnú ISO 9001:2000
      Cur i bhfeidhm leantach na Straitéisí AD agus O & F

      Faoi dheireadh 2005


      Faoi dheireadh Márta 2006


      Rinneadh cleachtais luachála mar a bhí ag teastáil

      Clár O & F ceaptha agus curtha i bhfeidhm go bliantúil

      Investment maintained at 4% of payroll

      Coimeád creidiúnaithe


      Coimeád creidiúnaithe
      Ar bun


      Críochnaithe


      Críochnaithe


      Mar atá ag teastáil


      Clár 2005 ceaptha agus curtha i bhfeidhm.

      4.9% de phárolla infheistithe in O & F i 2005

      Coimeádta i 2004 – bronnadh creidiúnú do thréimhse 2 bliana.

      ISO coimeádta i 2005
      Comhionannas
      Fostú daoine faoi mhíchumas

      Sprioc PC Ban de 33%
      Leanann air ag dul thar sprioc an Rialtais de 3%

      Sprioc bainte amach faoi lár 2005
      Tá an Roinn ag leanúint uirthi ag dul thar sprioc an Rialtais

      Sprioc bainte amach faoi lár 2005
      Comhpháirtíocht agus C&A
      Tacú le coincheapanna agus struchtúir comhpháirtíochta agus IR do státsheirbhísigh, fhostaithe sibhialtacha agus fhostaithe an airm
      Baillghrúpaí sásta leis an bPróiséás. Ar bun
      Dílárú
      Dílaraigh an Roinn go dtí An Droichead Nua

      Dílaraigh CC na bhFórsaí Cosanta don Churrach
      Plean curtha i bhfeidhm mar a aontaíodh

      Plean curtha i bhfeidhm mar a aontaíodh
      Ar bun agus de réir sprice


      Ar bun agus de réir sprice
      Bainistíocht Maoine

       Díolacháin agus Cíosa Ceathrúna Cúpláilte


       Tíolacas maoine do Thionscnamh Tithíochta Inacmhainne

       Athbhreithniú ar phortfóilío maoine

      Bunú Údarás an Churraigh
      Líon díolta; cíosa athbhreitnithe


      Tráthúlacht freagra do riachtanais an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

      Athbhreithniú críochnaihte faoi dheireadh 2005


      Bille foilsithe faoi dheireadh 2005

      Údarás an Churraigh bunaithe tar éis achtacháin
      302 (de 328) ceathrú díolta.
      Díolacháin ag leanúint ar aghaidh

      Tailte ag Beairicí Magee aitheanta do Thithíocht Inacmhainne      Athbhreithniú eatramhach ag druidim i dtreo críche. Miondíolacháin/miondiúscairtí ar bun.

      Cinn Bille faofa ag an Rialtas in Iúil 2004, Bille á dhréachtú faoi láthair.
      Seirbhísí Airgeadais agus Bainistiú Airgeadais

      Creat Faisnéise Bainistíochta
      Tar-rolladh iomlán Céim 1

      Cur tús le tar-rolladh Céim 2

      Clár oiliúna CFB MIF
      Iúil 2005

      R4 2005

      Tosú Eanáir 2004 críochnú lar 2006
      Chuaigh Céim 1 beo ar 9 Eanáir 2006
      R4 2006
      Ar bun agus de réir sprice
      Iniúchadh Inmheánach
       Clár Bliantúil 2005
       Clár Bliantúil 2006
      Clár Bliantúil 2007
      Clár Bliantúil críochnaithe go sásúil de réir an Choiste Iniúctha agus an Ard-Rúnaí Clár 2005 críochnaithe go sásúil.

      Clár 2006 tosaithe
      TEC, Sochaí an Eolais agus ríomh-Rialtas
       Forbairt iarratais gnó
       Cur chun cinn ríomhsholáthair
       Cómhtháthú fála le REACH
      Cur chun cinn ríomhíocaíochtaí
      Méid freastail a dhéantar ar riachtanais bainisteoirí gnó Glacadh méadaithe
      Faoi dheireadh Márta 2006
      Glacadh méadaithe
      Ar bun
      Éilimh Cailliúna Éisteachta agus Éilimh eile
       Na héilimh ar fad a dhiúscaradh go héifeachtach, go cóir agus ar íoschostas don Státchiste
      Líon éileamh críochnaithe in agahidh na bliana

      % de cháis cosanta go rathmhar


      Candam agus costais in aghaidh cáis

      Caiteachas iomlán
      144 éileamh críochnaithe i 2005. 15,579 n-éileamh san iomlán críochnaithe.

      Beagnach 75% de cháis “reachtúla” cosanta go rathmhar.

      Meánchandam coimeádta gar do leibhéal 2004 ag €6,056 i 2004. Leibhéal meánchostas coimeádta freisin.

      €280.m san iomlán caite ar chásanna Cailliúna Éisteachta .

      37 n-éileamh nár tarmligeadh críochnaithe i 2005.

      Socraíodh an chuid is mó de chásanna taobh amuigh den chúirt.

      Candam coimeádta ag leibhéil shásúla.

      €1.89m caite ar éilimh nár tarmligeadh i 2005 móide €314.7m i gcostais dhlithiúla
      Clár reachtúil, simpliú agus leasú

       Cur i bhfeidhm Acht an Ombudsman (Na Fósaí Cosanta), 2004


       Simpliú agus leasú Rialacháin na bhFórsaí Cosanta
      Ombudsman ceaptha
      Oifig bunaithe


      Líon rialachán faofa agus simplithe de réir plean faofa
      Déanta i Meán Fómhair 2005
      Déanta faoi dheireadh-2005


      Ar bun
      Seirbhís Custaiméra
      Cur i bhfeidhm Cairt Custaiméra agus Plean Gnímh Seirbhíse Custaiméra 2004 – 2007
      Cur i bhfeidhm leantach Plean Gnímh Seirbhíse Custaiméra Cur i bhfeidhm ag dul ar aghaidh go sásúil
      Tuarascáil Doyle
      Cuir i bhfeidhm moltaí na tuarascála Response to the Challenge of a Workplace
      Laghdú/díbirt cásanna bulaíochta/ciaptha Cur i bhfeidhm moltaí ag leanúint ar aghaidh.

      Final version 09.06.2006

      35

      Aguisín 2: Sonraí Chaiteachas an Vóta Cosanta do 2005


      Aguisín 2:

      Sonraí Chaiteachas an Vóta Cosanta do 2005


      CATAGÓIR CAITEACHAIS
      2005
      €M
      %
      Pá agus Liúntais PDF
      457
      60.2
      Pá agus Liúntais Fostaithe Sibhialta agus RDF
      41
      5.4
      Trealamh Cosanta
      46
      6.1
      Aerchór: Trealamh, breosla, coimeád, agus rl.
      44
      5.8
      Seirbhís Chabhlaigh: Trealamh, breosla, coimeád agus rl.
      13
      1.7
      Costais beairicí, deisiúcháin agus coimeád tailte
      31
      4.1
      Foirgneamh – Caipitúil
      19
      2.5
      Iompar Míleata, Feithiclí nua, breosla, deisiúcháin agus coimeád
      18
      2.4
      Coimeád
      6
      0.8
      Caitheachas míleata eile nach mbaineann le pá
      55
      7.2
      Buiséad riaracháin
      21
      2.8
      Cosaint Shibialta, Cumann Croise Deirge na hÉireann agus Coiste an Asgard
      8
      1.0
      IOMLÁN (Ollmhéid)
      759
      100%
      Sonraí ar chaitheachas Vóta Phinsean an Airm do 2005

      catagóir caiteachais
      2005
      €M
      %
      Scéimeanna (Pinsin) agus íocaíochtaí na bhFórsaí Cosanta i dtaobh seirbhísí aistrithe
      150.3
      92.9
      Pinsin goinithe agus míchumais, liúntais agus aiscí do nó i dtaobh iarbhaill na bhFórsaí Cosanta
      8.6
      5.3
      Íocaíochtaí do nó i dtaobh Seansaighdiúirí Chogadh an Neamhspleáchais
      2.5
      1.6
      Bord Phinsean an Airm agus íocaíochtaí ilghnéitheacha eile
      0.3
      0.2
      IOMLÁN (Ollmhéid)
      161.7
      100%


      Nóta: D’fhéadfadh neamhréitigh bheaga teacht chun cinn mar thoradh ar neasluachanna a thabhairt.


      Related Publications
      25 August 2001
      Annual Report 2001

      The Annual Report of the Department of Defence for 2001. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
      25 August 2002
      Annual Report 2002

      The Annual Report of the Department of Defence for 2002. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
      25 August 2003
      Annual Report 2003

      The Annual Report of the Department of Defence for 2003. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
      26 July 2005
      Annual Report 2004 - English

      The Annual Report of the Department of Defence for 2004. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
      26 July 2005
      Annual Report 2004 - Gaeilge

      The Irish version of the Annual Report of the Department of Defence for 2004. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
      15 November 2006
      Annual Report 2005 (as Gaeilge)

      The Annual Report of the Department of Defence for 2005 (as Gaeilge)
      15 November 2006
      Annual Report 2005 (English)

      The Annual Report of the Department of Defence for 2005.
      18 March 2008
      Annual Report 2006 - English

      The Annual Report of the Department of Defence for 2006. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
      17 March 2008
      Annual Report 2006 - Gaeilge

      The Annual Report of the Department of Defence for 2006 - Gaeilge
      30 September 2008
      Annual Report 2007 - English

      The Annual Report of the Department of Defence for 2007. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
      30 September 2008
      Annual Report 2007 - Gaeilge

      The Annual Report of the Department of Defence for 2007 - Gaeilge
      28 May 2009
      ANNUAL REPORT 2008

      ANNUAL REPORT 2008
      28 May 2009
      Annual Report 2008 (Irish)

      Annual Report 2008 (Irish)
      21 December 2009
      Annual Report 2009 English

      Annual Report 2009 English
      31 December 2009
      Annual Report 2009 Irish

      Annual Report 2009 Irish
      13 May 2011
      Annual Report 2010

      This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2010
      13 May 2011
      Annual Report 2010 Irish Version

      Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2010
      13 May 2012
      Annual Report 2011

      This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2011
      13 May 2012
      Annual Report 2011 Irish Version

      Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2011
      13 September 2013
      Annual Report 2012

      This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2012
      13 September 2013
      Annual Report 2012 Irish Version

      Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2012
      4 July 2014
      Annual Report 2013

      This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2013
      4 July 2014
      Annual Report 2013 Irish Version

      Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2013
      30 October 2015
      Annual Report 2014

      This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2014
      30 October 2015
      Annual Report 2014 Irish Version

      Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2014
      18 October 2016
      Annual Report 2015

      This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2015
      18 October 2016
      Annual Report 2015 Irish Version

      Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2015
      2 June 2017
      Annual Report 2016

      This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2016
      2 June 2017
      Annual Report 2016 Irish Version

      Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2015

      Contact Us

      Department of Defence
      Station Road
      Newbridge
      Co. Kildare
      W12 AD93

      Tel 00 353 45 492000
      Fax 00 353 45 492017
      * loCall 1890 251890
      ** Or call 0761 001 607

      info@defence.ie

      eolas@defence.ie

      * Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
      ** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators